Confirmació de la presència d’Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) a les Illes Balears

Tanco, J. i Canyelles, X. 2023. Confirmació de la presència d’Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) a les Illes Balears. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 69-73. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 26-02-2023; revisió acceptada:30-04-2023; publicació online: 12-06-2023.

Es confirma la presència de l’espècie Halyomorpha halys a les Illes Balears a partir d’un exemplar capturat a Palma (Mallorca). Es compara amb l’espècie autòctona propera Rhaphigaster nebulosa. La confirmació és d’importància al tractar-se d’una possible plaga agrícola.
Paraules clau: Hemiptera, Pentatomidae, Halyomorpha halys, Rhaphigaster nebulosa, espècie invasora, Illes Balears.

The presence of the species Halyomorpha halys in the Balearic Islands is confirmed from a specimen captured in Palma (Mallorca). It is compared with the nearby autochthonous species Rhaphigaster nebulosa. This confirmation is important as it is a possible agricultural pest.
Key words: Hemiptera, Pentatomidae, Halyomorpha halys, Rhaphigaster nebulosa, invasive species, Balearic Islands.

Jesús TANCO, Av. Reino de Aragón nº3. 50500 Tarazona (Zaragoza). ; Xavier CANYELLES, carrer General Ricardo Ortega 1A. Pis 6-A. 07006. Palma.

Publicat dins de BSHNB 66 Any 2023 | Etiquetat com a , , , , , , | Feu un comentari

Primera citació del cargol terrestre invasor Xerolenta obvia (Menke, 1828) (Gastropoda, Geomitridae) a Catalunya

Bros, V. i Quintana-Cardona, J. 2023. Primera citació del cargol terrestre invasor Xerolenta obvia (Menke, 1828) (Gastropoda, Geomitridae) a Catalunya. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 61-68. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 25-02-2023; revisió acceptada:30-04-2023; publicació online: 12-06-2023.

S’aporten dades sobre la primera citació a Catalunya de l’espècie nouvinguda, potencialment invasiva Xerolenta obvia (Menke, 1828). Es descriu la conquilla i l’aparell genital d’exemplars trobats a Sant Llorenç dels Morunys (Solsonès, Catalunya, NE península Ibèrica) i es comenten diferents aspectes que fan referència a l’hàbitat i el potencial invasiu de l’espècie.
Paraules clau: Mol·luscs terrestres, espècies introduïdes, espècies al·lòctones, península Ibèrica.

Data are provided on the first record in Catalonia of the introduced, potentially invasive species Xerolenta obvia (Menke, 1828). The shell and genital apparatus of specimens found in Sant Llorenç dels Morunys (Solsonès, Catalonia, NE Iberian Peninsula) are described and different aspects related to the habitat and invasive potential of the species are discussed.
Key words: Terrestrial molluscs, introduced species, non-native species, Iberian Peninsula.

Vicenç BROS, Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, c/Compte d’Urgell 187, Edifici del Rellotge 3a, 08036, Barcelona; i Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Passeig Picasso s/n 08003 Barcelona; Josep QUINTANA CARDONA, Carrer Gustau Mas 79, 1er, 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears; i Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, 08193. Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Publicat dins de BSHNB 63 Any 2020 | Etiquetat com a , , , , , , , | Feu un comentari

Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XIX). Notes florístiques

Fraga-Arguimbau, P., Pallicer-Allès, X., Seoane-Barber, M. i Mascaró-Sintes, C. 2023. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XIX). Notes florístiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 43-59. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 27-02-2023; revisió acceptada:14-03-2023; publicació online: 12-06-2023.

Es donen a conèixer noves dades corològiques i observacions taxonòmiques per a la
flora de Menorca referents a 23 tàxons. D’aquests 10 són novetat per a la flora de les
Balears: Asplenium foreziense Magnier, Avena wietsii Steud., Bolboschoenus
planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova, Callitriche platycarpa Kütz , Desmazeria
pignattii Brullo & Pavone, Ficaria verna Huds. subsp. verna, Juncus heldreichianus
T. Marsson ex Parl., Hibiscus trionum L., Orobanche amethystea Thuill., Silene
latifolia Poir. Altres 5 ho són per a la flora de Menorca: Aristolochia baetica L.,
Bromus hordeaceus subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen, Hedera helix
subsp. rhizomatifera McAll., Helleborus foetidus L, Ranunculus bullatus L. Les
citacions dels altres tàxons són un recull de noves localitats que amplien les seves
àrees de distribució fins ara conegudes.
Paraules clau: corologia, flora vascular, Menorca, Illes Balears.

New chorological data and taxonomic observations
referring to the vascular flora of Menorca are reported for 23 taxa. 10 taxa are new
records for the flora of the Balearic Islands: Asplenium foreziense Magnier, Avena
wietsii Steud., Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T.V. Egorova, Callitriche
platycarpa Kütz, Desmazeria pignattii Brullo & Pavone, Ficaria verna Huds. subsp.
verna, Juncus heldreichianus T. Marsson ex Parl., Hibiscus trionum L., Orobanche
amethystea Thuill., Silene latifolia Poir. Other 5 are newly reported for the flora of
Menorca: Aristolochia baetica L., Bromus hordeaceus subsp. divaricatus (Bonnier &
Layens) Kerguélen, Hedera helix subsp. rhizomatifera McAll., Helleborus foetidus
L, Ranunculus bullatus L. The other records are for taxa with a narrow distribution
on the island or with some conservation interest.
Keywords: chorology, new records, vascular flora, Menorca, Balearic Islands.

Pere FRAGA-ARGUIMBAU, Comissió de Botànica. GOB Menorca – Institut
Menorquí d’Estudis. Camí des Castell, 28. 07702 Maó. i Fundació Privada Carl Faust. Passeig Carl Faust, 9. 17300 Blanes (Girona), Xec PALLICER-ALLÈS i Magda SEOANE-BARBER, Comissió de Botànica. GOB Menorca – Institut Menorquí d’Estudis, Cristòfol MASCARÓ-SINTES, Comissió de Botànica. GOB Menorca – Institut Menorquí d’Estudis i GOB Menorca. Camí des Castell, 53. 07702 Maó.

Publicat dins de BSHNB 66 Any 2023 | Etiquetat com a , , , , , , | Feu un comentari

Diversidad florística del Área Natural de Especial Interés de Sa Punta-S’Algar (Felanitx, Mallorca).

Vidal, J. y Gil, L. 2023. Diversidad florística del Área Natural de Especial Interés de Sa Punta-S’Algar (Felanitx, Mallorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 23-41. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 30-01-2023; revisió acceptada:12-03-2023; publicació online: 08-06-2023.

Conocer la flora presente en un territorio es fundamental para poder abordar políticas de conservación correctas, aún más si se trata de un espacio protegido. Con este objetivo, durante los últimos siete años, se ha realizado la catalogación de la flora vascular del Área Natural de Especial Interés de “Sa Punta-S’Algar” (Felanitx, Mallorca). Con este trabajo se ha obtenido una aproximación a la riqueza florística de este espacio. Se presentan los resultados obtenidos, en forma de catálogo florístico, que incluye la corología de cada taxón en el espacio estudiado, así como un análisis biogeográfico de su flora. En total, se han catalogado 498 taxones. De todos ellos, destacan especialmente las primeras citas, en el ANEI, de especies como Carex rorulenta y Sibthorpia africana, y el endemismo balear Sphenopus divaricatus, realizadas todas ellas durante la realización de este estudio. También cabe destacar el elevado porcentaje de especies alóctonas presentes en la zona, 9,2% del total, la mayoría de ellas escapadas de los jardines cercanos.
Palabras clave: flora, biogeografia, s’Algar, Felanitx, Mallorca.

Conèixer la flora present a un territori és fonamental per poder abordar polítiques de conservació correctes, encara més si es tracta d’un espai protegit. Amb aquest objectiu, durant els darrers set anys, s’ha realitzat la catalogació de la flora vascular de l’Àrea Natural d’Especial Interès de “Sa Punta-S’Algar” (Felanitx, Mallorca). Amb aquesta feina s’ha obtingut una aproximació a la riquesa florística d’aquest espai. Es presenten els resultats obtinguts, en forma de catàleg florístic, incloent la corologia de cada tàxon a l’espai estudiat, i una anàlisi biogeogràfica de la seva flora. En total, s’han catalogat 498 tàxons. De tots ells, destaca especialment les primeres citacions, a l’ANEI, d’espècies com Carex rorulenta i Sibthorpia africana, i l’endemisme balear Sphenopus divaricatus, realitzades totes elles durant la realització d’aquest estudi. També cal destacar l’elevat percentatge d’espècies alòctones a la zona, 9,2% del total de la flora observada, la majoria d’elles escapades dels jardins propers.
Paraules clau: flora, biogeografia, s’Algar, Felanitx, Mallorca.

Knowledge of the flora present in a territory is essential to be able to tackle correct conservation strategies, even more so when it is a protected area. With this aim, over the last seven years, the vascular flora of the Natural Area of Special Interest of “Sa Punta-S’Algar” (Felanitx, Mallorca) has been catalogued. This work has provided an approximation of the floristic richness of this area. The results obtained are presented in the form of a floristic catalogue, which includes the chorology of each taxon in the area studied, as well as a biogeographical analysis of its flora. A total of 498 taxa have been catalogued. All of them, the first records in the ANEI of species such as Carex rorulenta and Sibthorpia africana, and the Balearic endemisms Sphenopus di-varicatus, all of which were recorded during this study, are particularly noteworthy.

Also remarkable is the high percentage of allochthonous species present in the area, 9.2% of the total, most of them escaped from nearby gardens.
Keywords: flora, biogeography, S’Algar, Felanitx, Majorca.

Joan VIDAL, Carrer Proïssos, 60 baixos. 07200 Felanitx (Mallorca, Illes Balears). ; Lorenzo GIL, Interdisciplinary Ecology Group. Dpt. Biologia. Universitat de les Illes Balears. Ctra. Valldemossa, km 7,5. 07122-Palma de Mallorca.

Publicat dins de BSHNB 66 Any 2023, Uncategorized | Etiquetat com a , , , , | Feu un comentari

Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de lesconstruccions urbanes sota rasant de les àreespotencialment inundables de Sóller i Campos (Mallorca).

Moragues, A. i Ruiz, M. 2023. Avaluació de la vulnerabilitat a la inundació de les
construccions urbanes sota rasant de les àrees potencialment inundables de Sóller i
Campos (Mallorca)
. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 66: 9-21. ISSN 0212-260X. e-
ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 12-01-2023; revisió acceptada: 10-03-2023; publicació online: 7-06-2023.

Les regions mediterrànies estan patint un increment de la freqüència i intensitat de
les inundacions, en gran mesura induïdes per l’escalfament global. És per això que
s’estudia la vulnerabilitat física de les construccions dels nuclis afectats per la
Cartografia Nacional de Zones Inundables a partir de la superfície sota el nivell de
carrer de cada una de les construccions. Aquesta anàlisi es du a terme aplicant
l’índex Urban Underground Flood Vulnerability Index (U2FVI) que extreu un
resultat entre 0 i 100 per a cada una de les construccions del Cadastre. Aleshores,
aplicant aquest índex als nuclis urbans de Campos i Sóller s’aprecia com el 4,6% de
les construccions de Campos disposen de plantes per sota del nivell del carrer i en
una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 500 anys, mentre que
per al període de retorn ordinari, de 10 anys, són el 3,3% de les construccions del
nucli que es veurien afectades. Per la seva banda, en el cas de Sóller, el valor de
construccions potencialment afectades dins del període de retorn de 500 arriba fins al
2,2%, i és del 0,3% en el cas del període de retorn ordinari. És així que queda palesa
la vulnerabilitat dels espais urbans sota rasant d’aquests dos nuclis.

Paraules clau: vulnerabilitat, inundacions, soterranis, SIG.

Mediterranean regions are increasing flood frequency
and intensity, mainly due to the global warming. That is why, physical vulnerability
of the buildings located in areas which may be affected by the National Flood Zone
Cartography is assessed using the surface under the street level. This analysis is done
by applying the Urban Underground Flood Vulnerability Index (U2FVI), which gets
a result between 0 and 100 for each cadastre building. So that, applying this index to
the urban areas of Campos and Sóller, it is shown that a 4,6% of the buildings in
Campos have floors under the street level and in a flood prone area in a period of 500
years, while for the ordinary flood period, of 10 years, 3,3% of the buildings would
be affected. Moreover, in Sóller, potentially affected buildings in the return period of
500 years is up to a 2,2%, and a 0,3% for the ordinary period. Therefore, it is
appreciated the vulnerability of the under street level buildings of these two urban
areas.
Key words: vulnerabilty, floods, underground, GIS.

Alexandre MORAGUES: Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
de la Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes
Balears). Autor de correspondència; Maurici RUIZ: Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears).

Publicat dins de BSHNB 66 Any 2023 | Etiquetat com a , , , , , , , | 5 comentaris