Declaració d’ètica i mala praxis del BSHNB

El Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears (BSHNB) (https://bshnb.shnb.org/) és una publicació periòdica anual editada per una Organització No Governamental. (ONG) amb seu a Mallorca (Illes Balears, Espanya), la Societat d’Història Natural de les Illes Balears (SHNB). La SHNB és una entitat declarada pel Ministeri de l’Interior d’Utilitat Pública (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2007. Ordre INT/298/2007, de 29 de gener, per la qual es declaren d’utilitat pública diverses associacions.

El BSHNB es va fundar l’any 1954 i publica articles d’història natural, en un sentit ampli, preferentment de la Mediterrània occidental. SHNB publica un Bolletí que conté articles científics i tècnics revisats per parells relacionats amb la història natural. La SHNB està publicant el Bolletí com una publicació internacional revisada per parells de revisors anònims dedicada a seguir les millors pràctiques en qüestions ètiques, errors, retractes i oferir els estàndards més alts d’ètica de publicació. Mantenim el millor estàndard i prenem totes les mesures possibles contra les males pràctiques de publicació. Tots els articles que no s’ajustin als estàndards d’ètica de publicació i declaració de mala praxis s’eliminaran de la publicació si es descobreix una mala pràctica en qualsevol moment, fins i tot després de la publicació. BSHNB està comprovant tots els documents en un procés de revisió per parells simple cec.

El Comitè Editorial s’encarrega, entre d’altres, de decidir quins dels treballs de recerca/articles presentats al bolletí s’han de publicar i prevenir la mala praxi de publicació. El comportament poc ètic és inacceptable i l’Associació Europea de Recerca i Desenvolupament de Garanties no tolera el plagi de cap forma.

Responsabilitats dels editors

Decisions de publicació: l’editor és responsable de tot el que es publica al BSHNB i s’esforça per satisfer les necessitats dels lectors i autors. Les decisions de l’editor d’acceptar o rebutjar un article per a la seva publicació s’han de basar en les revisions del comitè editorial i la importància del treball.

Revisió dels manuscrits: l’editor assegura que cada manuscrit és avaluat inicialment per l’editor, que pot utilitzar els mitjans adequats, per examinar l’originalitat dels continguts del manuscrit i garantir la qualitat del material que publiquen.

Revisió justa: l’editor del BSHNB s’esforça per garantir que la revisió per iguals del bolletí sigui justa, imparcial i oportuna. L’editor assegura que cada manuscrit rebut s’avalua pel seu contingut intel·lectual sense tenir en compte el sexe, gènere, raça, religió, ciutadania, etc. de l’autor.

Confidencialitat: l’editor i cap personal editorial no han de revelar cap informació sobre un manuscrit enviat a ningú que no sigui l’autor corresponent, els revisors, els potencials revisors, altres assessors editorials i l’editor, segons correspongui. L’editor s’ha de garantir que la informació relativa als manuscrits enviats pels autors es mantingui confidencial.

Divulgació i conflictes d’interessos: l’editor exigeix als revisors que revelin qualsevol interès potencial en competència abans d’acceptar revisar una presentació.

Responsabilitats dels autors

L’article: els autors han de presentar amb precisió la seva investigació original, així com debatre objectivament la seva importància. Els manuscrits s’han d’editar d’acord amb les normes de publicació del BSHNB.

Originalitat: els autors han de certificar que la seva obra és única i original.

Redundància: els autors no haurien d’enviar simultàniament articles que descriguin essencialment la mateixa recerca. L’enviament del mateix article a més d’un bolletí/revista constitueix un comportament de publicació poc ètic i és inacceptable.

Reconeixement de les fonts: els autors han de reconèixer totes les fonts de dades utilitzades en la investigació i citar les publicacions que han influït en la seva investigació.

Autoria de l’article: L’autoria s’ha de limitar només a aquells que hagin fet una contribució significativa a concebre, dissenyar, executar i/o interpretar l’estudi presentat. Tots aquells que han contribuït significativament a l’estudi haurien de figurar com a coautors. L’autor corresponent també s’ha d’assegurar que tots els autors i coautors han vist i aprovat la versió final presentada del manuscrit i la seva inclusió com a coautors.

Accés i retenció de dades: els autors han de conservar les dades en brut relacionades amb el treball enviat i les han de proporcionar per a la revisió editorial, a petició de l’editor.

Errors fonamentals en les obres publicades: quan un autor descobreix un error important o una inexactitud en el seu manuscrit enviat, l’autor ha de notificar immediatament a l’editor.

Responsabilitats dels revisors

Confidencialitat: els revisors de manuscrits, l’editor i el personal editorial no han de revelar cap informació sobre els manuscrits enviats. Tots els manuscrits enviats s’han de tractar com a informació privilegiada. Els editors haurien de proporcionar orientació als revisors sobre tot el que s’espera d’ells, inclosa la necessitat de manejar el material enviat amb confiança.

Reconeixement de les fonts: els revisors han d’assegurar-se que els autors han reconegut totes les fonts de dades utilitzades en la investigació. Qualsevol afirmació que s’hagi informat prèviament d’una observació, derivació o argument ha d’anar acompanyada de la citació corresponent. Un revisor també hauria de cridar l’atenció de l’editor sobre qualsevol similitud substancial o superposició entre el manuscrit considerat i qualsevol altre article publicat del qual tingui coneixement personal.

Estàndards d’objectivitat: La revisió dels manuscrits enviats es farà de manera objectiva. Els avaluadors han d’expressar les seves opinions amb claredat, amb arguments de suport. La crítica personal a l’autor és inadequada.

Rapidesa: si un revisor creu que no és possible per a ell revisar la investigació informada en un manuscrit dins de les directrius designades, o en el termini estipulat, ho ha de notificar a l’editor, de manera que es pugui garantir la revisió precisa i oportuna.

Conflicte d’interessos: tots els revisors no haurien de tenir cap conflicte d’interessos pel que fa a la recerca, els autors i/o els organismes de finançament.

Canvi o modificació del document publicat

Retirada: els articles publicats seran retirats si l’autor(s) ha detectat errors significatius. Abans d’acceptar la sol·licitud de retirada, el comitè editorial i l’editor en cap han de parlar amb l’autor o autors. Si s’acorda la retirada del document, s’ha de seguir el següent:

 • S’ha d’eliminar el treball de la base de dades del BSHNB.
 • S’hauria d’eliminar l’enllaç al lloc de publicació en línia.
 • La següent frase o frase similar per anunciar el motiu s’ha de mostrar a sota del títol del treball a la llista de papers de publicació en línia: (Aquest article es va retirar a causa d’alguns errors tècnics).

Substitució: els articles publicats es poden substituir si els autors envien un article actualitzat. Abans d’acceptar la sol·licitud de substitució, el consell editorial i l’editor en cap haurien de parlar sistemàticament amb els autors, i almenys tres revisors haurien de comprovar els canvis. En cas de substituir el treball, s’hauria de seguir el següent:

 • S’ha de substituir el treball de la base de dades del BSHNB.
 • S’ha de substituir l’enllaç al lloc de publicació en línia.
 • La següent frase o frase semblant per anunciar el motiu s’ha de mostrar a sota del títol del treball a la llista de publicacions en línia: (Aquest article s’ha substituït perquè els autors han enviat una versió actualitzada. Poseu-vos en contacte amb l’editor si voleu comprovar la versió antiga).
 • La versió antiga s’ha de mantenir per separat, i si algú vol comprovar la versió antiga, l’editor pot enviar-li el PDF.
 • Tingueu en compte que la substitució només és acceptable una vegada, i només per avenços tècnics.

Eliminació: els articles publicats s’eliminaran si els revisors, lectors, bibliotecaris, editors o altres subjectes detecten errors importants o plagi. Abans d’eliminar un article, el consell editorial i l’editor en cap han de parlar amb els autors suficientment i han de donar temps suficient per obtenir una explicació dels autors. Si s’elimina el paper, es dedueix que,

 • S’ha d’eliminar el paper de la base de dades del BSHNB.
 • S’hauria d’eliminar l’enllaç al lloc de publicació en línia.
 • La següent frase o frase semblant per anunciar el motiu s’ha de mostrar a sota del títol del paper a la llista de publicacions en línia: (Aquest article s’ha eliminat a causa de plagi).

Penalitzacions

Enviament doble: si s’ha trobat o s’ha detectat una presentació doble d’altres fonts, el consell editorial hauria de comprovar l’estat. Si la doble presentació es va confirmar com a cosa intencionada, s’han d’imposar les accions següents:

 • El procés de revisió finalitzarà
 • El motiu s’ha d’enviar als revisors, el consell editorial i els autors.
 • El nom de tots els autors es marcarà com a llista negra, i aquests autors no poden enviar cap treball a tots els butlletins de BSHNB durant tres anys.

Doble publicació: si s’ha trobat o s’ha detectat una publicació semblant a altres revistes, el consell editorial hauria de comprovar aquest supòsit. Si la doble publicació se confirma com a cosa intencionada, es realitzaran les accions següents:

 • Això s’ha de comunicar al consell editorial i als autors.
 • Aquest s’ha d’enviar a l’editorial que ha publicat el mateix (o molt semblant).
 • El treball s’eliminarà segons la part “Eliminació” de l’apartat 4.
 • El nom de tots els autors es marcarà com a llista negra, i aquests autors no poden enviar cap treball al BSHNB durant tres anys.

Plagi: si s’ha trobat plagi (inclòs l’autoplagi) o s’ha detectat d’altres fonts, el consell editorial hauria de comprovar l’estat. Si el plagi (inclòs l’autoplagi) es va confirmar com a cosa intencionada, es portaran a terme les accions següents:

 • Això s’ha de comunicar al consell editorial i als autors,
 • S’ha d’enviar a l’editor que ha publicat el mateix paper o similar,
 • El paper s’eliminarà segons la part “Eliminació” de l’apartat 4,
 • El nom de tots els autors es marcarà com a llista negra i aquests autors no poden enviar cap treball a tots els BSHNB durant cinc anys.


En aquest enllaç pots descarregar la ‘Declaració d’ètica i mala praxis del BSHNB’

Qualsevol interessat pot comunicar a la Junta de Publicacions les possibles irregularitats que puguin aparèixer a la següent adreça de correu electrònic: publicacions@shnb.org