Nou bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, Vol. 65 (2022)

Ja podeu consultar el nou volum del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears.

Index

Reus-Viver, J. Primera cita d’Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993) (Orthoptera: Gryllidae: Oecanthinae) per a les Balears. Utilització de la bioacústica com a eina taxonòmica. Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993) (Orthoptera: Gryllidae: Oecanthinae): first citation for the Balearic Islands. Use of bioacoustics as a taxonomic tool.

Díaz-Calafat, J. i Fortis, J. Sobre la presència de Camponotus barbaricus Emery 1905 (Hymenoptera: Formicidae) a Mallorca. On the presence of Camponotus barbaricus Emery 1905 (Hymenoptera: Formicidae) on Mallorca.

Mas, X. i Pereyra, J. 2022. Primera cita de Cerberilla bernadettae (Tardy, 1965) (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia) a les Illes Balears. First record of Cerberilla bernadettae (Tardy, 1965) (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia) in the Balearic Islands.

Ballesteros, E. Assaig sobre una primera proposta d’àrees marines protegides a Balears.
Essay on a first proposal of marine protected areas in the Balearic Islands.

Díaz-Calafat, J. i Garcia, L. Cephalonomia Westwood 1833 (Hymenoptera: Chrysidoidea: Bethylidae): primer registre d’aquest gènere de vespes d’interès sanitari a Balears. Cephalonomia Westwood 1833 (Hymenoptera: Chrysidoidea: Bethylidae): first record of this genus of wasps of health interest in the Balearic Islands.

Rebassa, M. i Canyelles, X. Actualització de l’estatus dels odonats de les Illes Balears. Un repàs a la seva situació des de començaments del segle XX fins a l’actualitat. Update on the status of the Odonata of the Balearic Islands. A review of its situation from the beginning of the 20th century to the present day.

Quintana, J. Adiciones a la fauna equinológica del Mioceno superior de Menorca (Illes Balears, Mediterráneo occidental). Familias Echinolampadidae y Pliolampadidae. Additions to the echinological fauna of the upper miocene of Menorca (Balearic Islands, Western Mediterranean). Families Echinolampadidae and Pliolampadidae.

Garcia, L. i Pinya, S. Presència de la gambeta Palaemon varians Leach, 1814 (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) en una llacuna costanera del LIC 5310029 Na Borges a Mallorca.
Presence of the shrimp Palaemon varians Leach, 1814 (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) in a coastal lagoon of Mallorca located at the SCI 5310029 Na Borges.

Serra-Cobo, J., Monastiri, A. i López-Roig, M. Els quiròpters del Parc Natural de la Península de Llevant: distribució, conservació i gestió. The chiroptera of the Natural Park de la Península de Llevant: distribution, conservation and management.

Servera-Nicolau, J. i Gelabert, B. Elements geomorfològics associats a l’antiforme de Marratxí i l’antiforme del Puig de Son Seguí – Puig de Santa Eugènia (Mallorca, Illes Balears).
Geomorphological elements associated with the Marratxí antiform and the puig de Son Seguí– Puig de Santa Eugènia antiform (Majorca, Balearic Islands).

Riera-Batle, I. and Grau, A.M. Spearfishing in the Balearic Islands (western Mediterranean): affected species and yield. Pesca submarina a les Illes Balears (Mediterrània Occidental): espècies afectades i rendiment.

Quintana Cardona, J., Pérez Martos, M.G., Pabst, R. y Milá, M. Una primera aproximación a la colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, puerto de Maó, Menorca).
A first approach to the malacological collection of Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, Port de Maó, Menorca).

Juárez-Ruiz, J. i Mas, G. Els dipòsits litorals atribuits històricament al Pliocè-Plistocè inferior de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental): revisió, biocronologia de mol·luscs i implicacions paleogeogràfiques.

Littoral deposits historically attribued to Pliocene-lower Pleistocene of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean): revision, molluscs biochronology and paleogeographic implications.

Owens, N. W. and Riddiford, N. J. The Bees and Wasps (Hymenoptera: Aculeata) of the Balearic Islands, their contribution to environmental and economic well-being and to scientific research. Les abelles i les vespes (Hymenoptera Aculeata) de des Illes Balears, la seva contribució al benestar ambiental i econòmic i a la recerca científica.

Ballesteros, E., Movilla, J. and Cefalì, M.E. On some interesting records of sea slugs (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) from the Balearic Islands. Sobre algunes citacions interessants de llimacs marins (mol·luscs gasteròpodes heterobranquis) a Balears.

Fiol, L.A. Primeres dades de líquens foliícoles a Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental). First records of epiphyllous lichens in Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean).

Alomar-Canyelles, G. i Núñez-Vázquez, L. El control del banyarriquer (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) a les finques públiques del Consell de Mallorca (2016-2021). The control of the great capricorn beetle (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) on public farms of the Consell de Mallorca (2016-2021).

Servera-Nicolau, J., Del Valle, L., Vicens, D. i Pons, G.X. El registre estratigràfic del fini-Messinià i del Plioquaternari de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental): evolució geomorfològica, estratigràfica i dades paleontològiques. The late-Messinian and Plioquaternary stratigraphic record of the Pòrtol – Sa Cabaneta platform (Balearic Islands, Western Mediterranean): geomorphological, stratigraphic evolution and paleontological data.

Fraga-Arguimbau, P., Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Carreras-Martí, D., Seoane-Barber, M. i Truyol-Olives, M. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XVIII). Contribució a la flora al·lòctona. Notes and contributions to the flora of Menorca (XVIII). A contribution to the alien flora.

In memoriam Xavier Jansà Clar (1947-2022) per Damià Vicens, Antoni M. Grau i Guillem X. Pons.

In memoriam Juan Antonio Zaragoza Miralles (1953-2022) per Guillem X. Pons i Damià Vicens.

Els articles es poden descarregar gratuïtament.

Recordeu que podeu consultar tots els volumens a la Biblioteca Digital de les Illes Baleares UIB.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Deixa un comentari

Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XVIII). Contribució a la flora al·lòctona.

Fraga-Arguimbau, P., Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Carreras-Martí, D., Seoane-Barber, M. i Truyol-Olives, M. 2022. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XVIII). Contribució a la flora al·lòctona. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 349-367. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 20-12-2022; revisió acceptada: 28-12-2022; publicació online: 30-12-2022.

Es presenta un recull de dades corològiques per a 43 tàxons al·lòctons de la flora vascular de Menorca. D’aquests, 16 són citats per primera vegada a les Balears: Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck var. salmiana, Agave weberi J.F. Cels ex J. Poiss., Alocasia odora (G. Lodd) Spach, Aloe distans Haw., Aloe elegans Tod., Amaranthus palmeri S. Watson, Artemisia annua L., Asclepias curassavica L., Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb., Bougainvillea glabra Choisy, Canna coccinea Mill., Cephalocereus polylophus (DC.) Britton & Rose, Chenopodium probstii Aellen, Cylindropuntia imbricata subsp. spinosior (Engelm.) M.A.Baker, Cloud-H. & Majure, , Lamium purpureum L., Yucca gloriosa var. tristis Carrière. Altres 11 són novetat per a la flora al·lòctona de l’illa: Agave angustifolia Haw., Asparagus asparagoides (L.) Drucw, Gaura lindheimeri Engelm. & A. Gray, Linum grandiflorum L., Malephora lutea (Jacq.) Schwantes, Mesembryanthemum x vascosilvae (Gideon F.Sm., E.Laguna, Verloove & P.P.Ferrer) L. Sáez & Aymerich, Moricandia arvensis (L.) DC., Opuntia leucotricha DC. Phyllostachys aurea (André) Rivière & C. Rivière, Sesamum indicum L., Yucca gigantea Lem. Dels altres 16 tàxons es proporcionen localitats concretes que confirmen la seva presència a l’illa.

Paraules clau: corologia, flora al·lòctona, invasores, Menorca, Illes Balears.


Datasets for 43 alien plant species found in Menorca (Balearic Islands) are summarized. Of those taxa, 16 are newly recorded for the flora of the Balearic Islands: Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck var. salmiana, Agave weberi J.F. Cels ex J. Poiss., Alocasia odora (G. Lodd) Spach, Aloe distans Haw., Aloe elegans Tod., Amaranthus palmeri S. Watson, Artemisia annua L., Asclepias curassavica L., Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb., Bougainvillea glabra Choisy, Canna coccinea Mill., Cephalocereus polylophus (DC.) Britton & Rose, Chenopodium probstii Aellen, Cylindropuntia imbricata subsp. spinosior (Engelm.) M.A.Baker, Cloud-H. & Majure, , Lamium purpureum L., Yucca gloriosa var. tristis Carrière. Other 11 are new for the flora of Menorca: Agave angustifolia Haw., Asparagus asparagoides (L.) Drucw, Gaura lindheimeri Engelm. & A. Gray, Linum grandiflorum L., Malephora lutea (Jacq.) Schwantes, Mesembryanthemum x vascosilvae (Gideon F.Sm., E.Laguna, Verloove & P.P.Ferrer) L. Sáez & Aymerich, Moricandia arvensis (L.) DC., Opuntia leucotricha DC. Phyllostachys aurea (André) Rivière & C. Rivière, Sesamum indicum L., Yucca gigantea Lem. For the remaining 16 taxa precise locations are provided, thus their presence in the island is confirmed.

Keywords: chorology, alien flora, invasive species, Menorca, Balearic Islands.

Pere FRAGA-ARGUIMBAU, Fundació Privada Carl Faust. Passeig Carl Faust, 9. 17300 Blanes (Girona); Cristòfol MASCARÓ-SINTES, GOB Menorca. Camí des Castell, 53. 07702 Maó; Xec PALLICER-ALLÈS, David CARRERAS-MARTÍ, Observatori Socioambiental de Menorca. Institut Menorquí d’Estudis. Camí des Castell Castell, 28. 07702 Maó., Magda SEOANE-BARBER GOB Menorca. Camí des Castell, 53. 07702 Maó; Miquel TRUYOL-OLIVES. Tots els autors pertanyen a la Comissió de Botànica. GOB Menorca – Institut Menorquí d’Estudis. Camí des Castell, 28. 07703 Maó. E-mail.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , , , , , | Deixa un comentari

El registre estratigràfic del fini-Messinià i del Plioquaternari de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental): evolució geomorfològica, estratigràfica i dades paleontològiques

Servera-Nicolau, J., Del Valle, L., Vicens, D. i Pons, G.X. 2022. El registre estratigràfic del fini-Messinià i del Plioquaternari de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental): evolució geomorfològica, estratigràfica i dades paleontològiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 331-347. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 19-10-2022; revisió acceptada: 26-12-2022; publicació online: 30-12-2022.

En aquest treball s’aporten noves dades per al registre estratigràfic del fini-Messinià – Plioquaternari de l’evolució geomorfològica de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental). A partir de l’anàlisi litològica, composicional i paleontològica s’han distingit dues unitats principals que abasten del Miocè Superior (Complex terminal) al Plioquaternari. S‘ha duit a terme una anàlisi estratigràfica a partir de l’aixecament de columnes estratigràfiques i s’han correlacionat en base a les principals discordances i/o unitats homogènies. A més a més, s’han definit les principals unitats en termes de composició, textura i s’ha analitzat el registre fossilífer del jaciment.

Paraules clau: Finimessinià, Plioquaternari, Pòrtol-Sa Cabaneta, registre paleontològic.

This work provides new data for the Late-Messinian-Plioquaternary stratigraphic record of the geomorphological evolution of the Pòrtol-Sa Cabaneta platform (Balearic Islands, Western Mediterranean). Based on the lithological, compositional and paleontological analysis, two main units have been distinguished that span from the Upper Miocene (Terminal Complex) to the Plioquaternary. A stratigraphic analysis has been carried out based on the elevation of stratigraphic columns and they have been correlated based on the main unconformities and/or homogeneous units. In addition, the main units have been defined in terms of composition, texture and the fossil record of the site has been analyzed.

Keywords: Finimessinian, Plioquaternary, Pòrtol-Sa Cabaneta, palaeontological record.

Jaume SERVERA-NICOLAU, Damià VICENS i Guillem X. PONS Departament de Geografía. Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa km 7,5 Palma, 07122, E-mail i Societat d’Història Natural de les Balears, Carrer Margarida Xirgu 16, baixos, 07011 Palma.; Laura DEL VALLE, Grup de Recerca.


Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , , , | Deixa un comentari

El control del banyarriquer (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) a les finques públiques del Consell de Mallorca
(2016-2021)

Alomar-Canyelles, G. i Núñez-Vázquez, L. 2022. El control del banyarriquer (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) a les finques públiques del Consell de Mallorca (2016-2021). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 309-330. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 20-10-2022; revisió acceptada: 25-12-2022; publicació online: 27-12-2022.

El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, l’any 2016, realitzà el primer control del banyarriquer (Cerambyx cerdo, Linnaeus, 1758) a la finca de Son Amer. Avaluats els resultats, s’ampliaren les campanyes fins el 2021 a altres finques públiques del Consell de Mallorca a la serra de Tramuntana. Es presenten els treballs de camp i els resultats obtinguts en el sexenni de caça amb parany del banyarriquer a algunes de les finques públiques. Durant aquestes campanyes s’ha anat provant diferents tipus de paranys i atraients amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de les captures de banyarriquers i disminuir les captures d´insectes “no diana”, realitzant algunes modificacions i millores. Amb les captures s’ha completat el llistat de cerambícids capturats al període de caça amb parany, posant al dia els realitzats amb antelació.

Paraules clau: Cerambyx cerdo, paranys, finques públiques, Mallorca.

The Department of the Environment of the Mallorca Council, in 2016, carried out the first control of the great caprincon beetle (Cerambyx cerdo, Linnaeus, 1758) on the public property of Son Amer. Assessing the results, the public property will be extended in 2021 to other public farms of the Mallorca Counsil in the Serra de Tramuntana. The field work and the results obtained in the six-year hunting amb traps for the great Capricorn beetle are present at some of the public farms. During these campaigns, they have proved different types of traps and attractants with the objective of improving the effectiveness of the captures of thr great Capricorn beetle and reducing the captures of “non-target” insects, realizing some modifications and more. With the captures, the list of cerambycids captured during the hunting season with traps has been completed, the realizations are up to date with advance notice.

Keywords: Cerambyx cerdo, traps, public farms, Mallorca.

Guillem ALOMAR CANYELLES, Departament de Medi Ambient, Consell de Mallorca. C/ General Riera, nº 111. 07011. Palma. Luís NÚÑEZ VÁZQUEZ, Servei de Sanitat Forestal, Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern de les Illes Balears. C/ Gremi de Corredors 10, Polígon de Son Rossinyol; 07009 Palma.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Primeres dades de líquens foliícoles a Mallorca
(Illes Balears, Mediterrània Occidental)

Fiol, L.A. 2022. Primeres dades de líquens foliícoles a Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 299-308. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 20-12-2022; revisió acceptada: 24-12-2022; publicació online: 24-12-2022.

Donam a conèixer a dues localitats de Mallorca, un petit grup de líquens foliícoles (Hyperphyscia adglutinata, Lecania naegelii, Lecanora chlarotera ssp. chlarotera, L. chlarotera ssp. meridionalis, Physcia adscendens, P. aipolia, P. leptalea, Ramalina farinacea i Xanthoria parietina) que, si bé no són exclusius d’aquest substrat, ens indiquen l’interès que pot tenir continuar la recerca.
Paraules clau: líquens foliícoles, Mallorca.

We introduce a small group of foliaceous lichens (Hyperphyscia adglutinata, Lecania naegelii, Lecanora chlarotera ssp. chlarotera, L. chlarotera ssp. meridionalis, Physcia adscendens, P. aipolia, P. leptalea, Ramalina farinacea and Xanthoria parietina) in two localities in Majorca, which, even if they are not exclusive to this substrate, they show us the interest they can have to carry on with the research.
Keywords: folicolous lichens, Mallorca.

Lluís A. FIOL. Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears. Email.


Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

In memoriam. Juan Antonio Zaragoza Miralles (1953-2022)

Juan Antonio Zaragoza Miralles (1953-2022).

El passat mes d’octubre ens va deixar en Juan Antonio, un amic i un referent en el
camp de la biospeleologia i en la taxonomia dels pseudoscorpins. Va néixer a Alacant el
23 de setembre de l’any 1953 i ens ha deixat el 18 d’octubre de 2022.

Guillem X. Pons i Damià Vicens
Societat d’Història Natural de les Balears


Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Deixa un comentari

On some interesting records of sea slugs (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) from
the Balearic Islands

Ballesteros, E., Movilla, J. and Cefalì, M.E. 2022. On some interesting records of sea slugs (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) from the Balearic Islands. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 291-297. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 19-11-2022; revisió acceptada: 09-12-2022; publicació online: 09-11-2022.

We report on the presence of four species of sea slugs (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) from the Balearic Islands. The exotic sea hare Bursatella leachii Blainville, 1817 was extremely common in the shallow sandy bottoms of Alcudia Bay (Mallorca) in October 2022. The nudibranch Martadoris mediterranea (Domínguez, Pola & Ramon, 2015) was observed in the rocky habitats dominated by the seaweed Osmundaria volubilis (Linnaeus) R.E.Norris in Na Foradada (Arxipèlag de Cabrera) in September 2020. The sacoglossans Aplysiopsis elegans Deshayes, 1853 and Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867 were recorded living inside the fronds of an unidentified species of the green alga Bryopsis in Cala en Blanes (Menorca) in October 2022.
Keywords: Bursatella, Martadoris, Aplysiopsis, Caliphylla, Balearic Islands, Mediterranean Sea.

Es dona a conèixer la presència de quatre espècies de llimacs marins (Mol·luscs Gasteròpodes) a les Illes Balears. L’espècie exòtica de llebre de mar Bursatella leachii Blainville, 1817 era extraordinàriament comuna als fons sorrencs poc profunds de la badia d’Alcúdia (Mallorca) el mes d’octubre de 2022. El nudibranqui Martadoris mediterranea (Domínguez, Pola & Ramon, 2015) fou observat en l’hàbitat de fons rocosos dominat per l’alga Osmundaria volubilis (Linnaeus) R.E.Norris a Na Foradada (Arxipèlag de Cabrera) el mes de septembre de 2020. Els sacoglossos Aplysiopsis elegans Deshayes, 1853 i Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867 foren trobats vivent entre els tal·lus d’una espècie d’alga verda no identificada pertanyent al gènere Bryopsis a Cala en Blanes (Menorca) el mes d’octubre de 2022.
Paraules clau: Bursatella, Martadoris, Aplysiopsis, Caliphylla, Illes Balears, Mediterrània.

ENRIC BALLESTEROS: Centre d’Estudis Avançats de Blanes-CSIC, Acc. Cala Sant Francesc 14, 17300 Blanes, Girona, Spain.; JUANCHO MOVILLA, MARIA ELENA CEFALÌ: Estació d’Investigació Jaume Ferrer, Centre Oceanogràfic de les Balears, CN Instituto Español de Oceanografía-CSIC. 0770 Maó. Illes Balears, Spain
Corresponding author: Enric Ballesteros.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari

The Bees and Wasps (Hymenoptera Aculeata) of the Balearic Islands, their contribution to environmental and economic well-being and to scientific research

Owens, N. W. and Riddiford, N. J. 2022. The Bees and Wasps (Hymenoptera: Aculeata) of the Balearic Islands, their contribution to environmental and economic well-being and to scientific research. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 259-289. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 1-11-2022; revisió acceptada: 30-11-2022; publicació online: 5-12-2022.

To complement a recent publication on the aculeate Hymenoptera (bees and wasps) biodiversity of the Balearic Islands, this paper focuses on the wider ecological role played by this group within the Balearics. Current knowledge is placed in its wider geographical context, with special emphasis on Mediterranean islands. The paper draws attention to the essential role of bees and wasps within the ecosystem, their value, threats and conservation needs, including sites, biotopes and endemisms. Illustrations are provided to demonstrate the diversity and attractiveness of the many bees and wasps across the Islands.
Keywords: Aculeates, bees, wasps, biodiversity, endemics, ecosystem, conservation.

Per complementar una publicació recent sobre la biodiversitat d’himenòpters aculeats (abelles i vespes) de les Illes Balears, aquest article se centra en l’ample paper ecològic que juga aquest grup a les Balears. L’actual coneixement se situa en el seu context geogràfic més ampli, amb especial èmfasi en les illes mediterrànies. El document fa una crida sobre el paper essencial de les abelles i les vespes dins de l’ecosistema, el seu valor, les amenaces i les necessitats de conservació, inclosos els llocs, els biòtops i els endemismes. Es proporcionen il·lustracions per demostrar la diversitat i l’atractiu de les nombroses abelles i vespes de les Illes.
Paraules clau: Aculeats, abelles, vespes, biodiversitat, endemismes, ecosistema, conservació.

Nick OWENS, 22 Springfield Close, Weybourne, Holt, Norfolk NR25 7TB, England. E-mail. Nick J. RIDDIFORD, TAIB, Schoolton, Fair Isle, Shetland, Scotland. E-mail.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

Els dipòsits litorals atribuits històricament al Pliocè-Plistocè inferior de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental): revisió, biocronologia de mol·luscs i implicacions paleogeogràfiques.

Juárez-Ruiz, J. i Mas, G. 2022. Els dipòsits litorals atribuits històricament al Pliocè-Plistocè inferior de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental): revisió, biocronologia de mol·luscs i implicacions paleogeogràfiques. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 237-257. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 3-10-2022; revisió acceptada: 3-11-2022; publicación online: 12-11-2022.

Des de meitats del segle XX Mallorca ha esdevingut un lloc de referència pel que fa al Quaternari mediterrani, essent l’estudi de les platges fòssils un dels seus camps més prolífics. Si bé la major part dels jaciments estudiats corresponen al Plistocè mig i superior, existeix un petit grup de localitats amb d’edats més antigues que encara avui en dia romanen pobrament documentats. Aquests tenen edats estimades entre el Pliocè i el Plistocè inferior, encara que la metodologia emprada per datar-los sembla avui en dia en part obsoleta i contradictòria segons quines siguin les fonts consultades. En aquest estudi pretenem actualitzar el coneixement sobre aquestes localitats problemàtiques i el seu registre de mol·luscs fòssils, caracteritzant-les tant cronològica com paleontològicament. Finalment, es deriven un seguit de consideracions sobre l’evolució de la costa Mallorquina durant el Pliocè.
Paraules clau: Pliocè, Zanclià, Piacenzià, mol·luscs, platja, MPMUs.

Mallorca is a prominent area concerning the Mediterranean Quaternary from Middle XX century, being the study of fossil beach depòsits one of the most prolífic fields. Although most of the outcrops correspond to Middle and Upper Pleistocene, a little and poorly known group of localities are older. Those deposits are usually placed in Pliocene and Lower Pleistocene, even though the dating methods seem today obsolete and contradictory depending of the sources. In this work we aim to Update the knowledge about those problematic outcrops and their mollusca fossil record in a cronologic and paleontological point of view. Finally, we expose a few considerations concerning the evolution of the Pliocene coast in Mallorca.
Key words: Pliocene, Zanclean, Piacenzian, molluscs, beach, MPMUs.

Josep JUÁRZ-RUIZ, Societat d’Història Natural de les Balears. Carrer Margarida Xirgu 16 baixos, 07011, Palma, Mallorca (Illes Balears). E-mail.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

Una primera aproximación a la colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, puerto de Maó, Menorca).

Quintana Cardona, J., Pérez Martos, M.G., Pabst, R. y Milá, M. 2022. Una primera aproximación a la colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, puerto de Maó, Menorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 207-235. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 10-10-2022; revisió acceptada:21-10-2022; publicació online: 24-10-2022.

La colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (1949-2011), actualmente conservada en la Illa del Rei (puerto de Maó, Menorca), incluye tres ámbitos diferentes: 1) ejemplares mayoritariamente adquiridos en tiendas y vendedores especializados, conservados en los cajones de unos módulos de plástico apilables; 2) lotes de sedimentos recogidos en las costas de Menorca y 3) una biblioteca especializada. Como primera aproximación al estudio de la colección se ha realizado el inventario y la actualización taxonómica de los gasterópodos marinos conservados en los módulos (1570 ejemplares), que en total se reparten en 60 familias, 300 géneros y 638 especies, entre las que dominan los Muricidae (44 géneros y 88 especies), seguida por los Nassariidae (9 géneros y 41 espécies), los Marginellidae (14 géneros y 41 especies) y los Naticidae (13 géneros y 37 especies). El presente trabajo se presenta la iconografía de todas las especies incluidas en las famílias Bursidae (12 especies), Cancellariidae (19 especies), Cymatiidae (16 especies) y Personidae (4 especies). En la parte final del trabajo se sugieren una serie de medidas con las que optimizar la relación existente entre el número de ejemplares y el espacio disponible.
Palabras clave: actualización sistemática, WoRMS, Fundación Illa del Rei, Gestión museográfica, Bien cultural dinámico.

La col·lecció malacològica del Dr. José Ramos Alexiades, actualment conservada a l’Illa del Rei (port de Maó, Menorca), inclou tres àmbits diferents: 1) exemplars principalment obtinguts en tendes i venedors especialitzats, conservats en els calaixos d’uns mòduls de plàstic apilables; 2) lots de sediments recollits en les costes de Menorca i 3) una biblioteca especialitzada. Com a primera aproximació a l’estudi de la col·lecció s’ha realitzat l’inventari i l’actualització taxonòmica dels gasteròpodes marins conservats en els mòduls (1570 exemplars), que en total queden inclosos en 60 famílies, 300 gèneres i 638 espècies, entre les quals hi dominen els Muricidae (44 gèneres i 88 espècies), seguits pels Nassariidae (9 gèneres i 41 espècies), els Marginellidae (14 gèneres i 41 espècies) i els Naticidae (13 gèneres i 37 espècies). El present treball presenta la iconografia de totes les espècies incloses en les famílies Bursidae (12 espècies), Cancellariidae (19 espècies), Cymatiidae (16 espècies) i Personidae (4 espècies). En la part final del treball es suggereixen una sèrie de mesures amb les quals optimizar la relació existent entre el nombre d’exemplars i l’espai disponible.
Paraules clau: Actualització sistemàtica, WoRMS, Fundació Illa del Rei, Gestió museogràfica, Bé cultural dinàmic.

The malacological collection of Dr. José Ramos Alexiades, currently preserved in the Illa
del Rei (Maó Port, Menorca), includes three diferent areas: 1) specimens mostly
acquired in specialized stores and sellers, kept in the drawers of some stackeble
plàstic modules; 2) batches of sediments collected on the coast of Menorca and 3) a
specialized library. As a first approach to the study of the collection has carried out
the inventory and taxonòmic update of the marine gastropods stored in the modules
(1570 specimens) which in total are divided into 60 families, 300 genera and 638
species, among which the Muricidae dominate (44 genus and 88 species), followed
by the Nassariidae (9 genuss and 41 species), the Marginellidae (14 genus and 41
species) and the Naticidae (13 genus and 37 species). The present work shows the
iconography of all the species included in the famílies Bursidae (12 species),
Cancellariidae (19 species), Cymatiidae (16 species) and Personidae (4 species). In
the final part of the work, a series of measures are suggested in order to optimize the
relationship between the number of the specimens and the available space.
Keywords: Systematic updating, WoRMS, Illa del Rei foundation, Museographic
management, Dynamic cultural asset.

Josep QUINTANA CARDONA, Carrer Gustau Mas, 79-1er, 07760 Ciutadella de
Menorca (Illes Balears, España). i Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont. Universitat Autónoma de Barcelona, Edifici ICTA-ICP, carrer de les
Columnes s/n, Campus de la UAB, 08193, Cerdanyola del Vallès (Barcelona,
España). María Gracia PÉREZ MARTOS, Carrer Llebeixets, 6B, Trebalúger, 07720
Es Castell (Menorca, Illes Balears, España). Rita PABST, Carrer Bisbe Sever, 7, 1º
izq., 07720 Es Castell (Menorca, Illes Balears, Espanya); Mercedes MILÁ Calle
Claudio Coello, 33, 28001 Madrid.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

Spearfishing in the Balearic Islands (western Mediterranean): affected species and yield.

Riera-Batle, I. and Grau, A.M. 2022. Spearfishing in the Balearic Islands (western Mediterranean): affected species and yield. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65: 185-205. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma.

Recepció del manuscrit: 12-08-2022; revisió acceptada:20-08-2022; publicació online: 2-09-2022.

In this study, we quantify the pressure of spearfishing on fish communities in rocky coastal habitats of the Balearic islands (western Mediterranean). The study was carried out in four marine protected areas. Spearfishing affected at least 35 species of fishes and cephalopods, among which the most abundant were Diplodus sargus, Octopus vulgaris, Mullus spp. and Sciaena umbra, with an intrinsic vulnerability index of 65.43, a value considered to be between high and very high. A decreasing trend over time for the mean of the capture per unit effort (CPUE) (kg/spear fisherman·h) was shown, but an increasing trend over time in the mean size of the more representative species (D. sargus, S. umbra, Epinephelus marginatus, Scorpaena scrofa and Labrus spp.) was also observed. The results support the assumption that spearfishing may lead to changes in the trophic structure of rocky fish communities in the Mediterranean coasts because it is especially efficient with respect to high trophic level species that have a long life, slow growth and low reproductive potential.
Keywords: spearfishing, catches, vulnerable species, CPUE, western Mediterranean.

En aquest estudi es quantifica la pressió que la pesca submarina exerceix sobre les comunitats de peixos dels hàbitats rocosos litorals en el Mediterrani i s’ha dut a terme en quatre àrees marines protegides de les illes Balears (Mediterrània occidental). La pesca submarina afecta un mínim de 35 espècies de peixos i cefalòpodes, de les quals les més abundants foren Diplodus sargus, Octopus vulgaris, Mullus spp. i Sciaena umbra, i l’índex de vulnerabilitat intrínseca de la modalitat és de 65.43, un valor considerat entre alt i molt alt. S’observa una tendència decreixent en el temps de la captura per unitat d’esforç (CPUE) mitjana (kg/pescador·h) però, alhora, coincideix amb una tendència creixent amb el temps de la talla mitjana de la majoria d’espècies més significatives (D. sargus, S. umbra, Epinephelus marginatus, Scorpaena scrofa i Labrus spp.). Els resultats recolzen l’assumpció de què la pesca submarina pot provocar canvis en l’estructura tròfica de les comunitats de peixos litorals d’hàbitat rocós de la costa Mediterrània atès que és especialment eficient amb les espècies de nivell tròfic alt que tenen una vida llarga, un creixement lent i un potencial reproductiu baix.
Paraules clau: pesca submarina, captures, espècies vulnerables, CPUE, Mediterrània occidental.

Inmaculada RIERA BATLE: Tragsatec, Passatge de Cala Figuera, 6, 07009. Palma, Illes Balears, Spain. Antoni M. GRAU JOFRE: Directorate of Fisheries of the Autonomous Government of the Balearic Islands. Carrer de la Reina Constança, 4, 07006. Palma, Illes Balears, Spain. Corresponding author.

Foto: Enric Ballesteros 

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Etiquetat com a , , , , , , , , | Deixa un comentari