In memoriam. Xavier Jansà Clar (1947-2022)

Xavier Jansà Clar (1947-2022). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 65 (2022).

El 14 de gener ens va deixar Xavier Jansà, científic i artista, membre fundador de l’Institut Menorquí d’Estudis (Guàrdia, 2022). Fruit de la seva passió per la pintura va realitzar un tríptic que es troba la seu del Secretariat del International Council for the Exploration of the Sea (ICES) a Copenhaguen a Dinamarca. El tríptic en questió té tots els elements de l’obra pictòrica d’en Xavier, en tons marrons i grissos va ser pintat en els anys 70, i s’adelanta a problemes emergents avui en dia, com per exemple les escombraries marines. En ell en Xavier, pintà les pedres embrutades de vernis de les platjes seguramente de la seva terra Menorca, i al fons una mar tempestuosa que tambè s’ha de lligar amb la Menorca de la seva infantesa.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Deixa un comentari

Nou bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, Vol. 65 (2022)

Ja podeu consultar el nou volum del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears.

Index

Reus-Viver, J. Primera cita d’Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993) (Orthoptera: Gryllidae: Oecanthinae) per a les Balears. Utilització de la bioacústica com a eina taxonòmica. Oecanthus dulcisonans (Gorochov, 1993) (Orthoptera: Gryllidae: Oecanthinae): first citation for the Balearic Islands. Use of bioacoustics as a taxonomic tool.

Díaz-Calafat, J. i Fortis, J. Sobre la presència de Camponotus barbaricus Emery 1905 (Hymenoptera: Formicidae) a Mallorca. On the presence of Camponotus barbaricus Emery 1905 (Hymenoptera: Formicidae) on Mallorca.

Mas, X. i Pereyra, J. 2022. Primera cita de Cerberilla bernadettae (Tardy, 1965) (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia) a les Illes Balears. First record of Cerberilla bernadettae (Tardy, 1965) (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia) in the Balearic Islands.

Ballesteros, E. Assaig sobre una primera proposta d’àrees marines protegides a Balears.
Essay on a first proposal of marine protected areas in the Balearic Islands.

Díaz-Calafat, J. i Garcia, L. Cephalonomia Westwood 1833 (Hymenoptera: Chrysidoidea: Bethylidae): primer registre d’aquest gènere de vespes d’interès sanitari a Balears. Cephalonomia Westwood 1833 (Hymenoptera: Chrysidoidea: Bethylidae): first record of this genus of wasps of health interest in the Balearic Islands.

Rebassa, M. i Canyelles, X. Actualització de l’estatus dels odonats de les Illes Balears. Un repàs a la seva situació des de començaments del segle XX fins a l’actualitat. Update on the status of the Odonata of the Balearic Islands. A review of its situation from the beginning of the 20th century to the present day.

Quintana, J. Adiciones a la fauna equinológica del Mioceno superior de Menorca (Illes Balears, Mediterráneo occidental). Familias Echinolampadidae y Pliolampadidae. Additions to the echinological fauna of the upper miocene of Menorca (Balearic Islands, Western Mediterranean). Families Echinolampadidae and Pliolampadidae.

Garcia, L. i Pinya, S. Presència de la gambeta Palaemon varians Leach, 1814 (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) en una llacuna costanera del LIC 5310029 Na Borges a Mallorca.
Presence of the shrimp Palaemon varians Leach, 1814 (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) in a coastal lagoon of Mallorca located at the SCI 5310029 Na Borges.

Serra-Cobo, J., Monastiri, A. i López-Roig, M. Els quiròpters del Parc Natural de la Península de Llevant: distribució, conservació i gestió. The chiroptera of the Natural Park de la Península de Llevant: distribution, conservation and management.

Servera-Nicolau, J. i Gelabert, B. Elements geomorfològics associats a l’antiforme de Marratxí i l’antiforme del Puig de Son Seguí – Puig de Santa Eugènia (Mallorca, Illes Balears).
Geomorphological elements associated with the Marratxí antiform and the puig de Son Seguí– Puig de Santa Eugènia antiform (Majorca, Balearic Islands).

Riera-Batle, I. and Grau, A.M. Spearfishing in the Balearic Islands (western Mediterranean): affected species and yield. Pesca submarina a les Illes Balears (Mediterrània Occidental): espècies afectades i rendiment.

Quintana Cardona, J., Pérez Martos, M.G., Pabst, R. y Milá, M. Una primera aproximación a la colección malacológica del Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, puerto de Maó, Menorca).
A first approach to the malacological collection of Dr. José Ramos Alexiades (Illa del Rei, Port de Maó, Menorca).

Juárez-Ruiz, J. i Mas, G. Els dipòsits litorals atribuits històricament al Pliocè-Plistocè inferior de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental): revisió, biocronologia de mol·luscs i implicacions paleogeogràfiques.

Littoral deposits historically attribued to Pliocene-lower Pleistocene of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean): revision, molluscs biochronology and paleogeographic implications.

Owens, N. W. and Riddiford, N. J. The Bees and Wasps (Hymenoptera: Aculeata) of the Balearic Islands, their contribution to environmental and economic well-being and to scientific research. Les abelles i les vespes (Hymenoptera Aculeata) de des Illes Balears, la seva contribució al benestar ambiental i econòmic i a la recerca científica.

Ballesteros, E., Movilla, J. and Cefalì, M.E. On some interesting records of sea slugs (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia) from the Balearic Islands. Sobre algunes citacions interessants de llimacs marins (mol·luscs gasteròpodes heterobranquis) a Balears.

Fiol, L.A. Primeres dades de líquens foliícoles a Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental). First records of epiphyllous lichens in Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean).

Alomar-Canyelles, G. i Núñez-Vázquez, L. El control del banyarriquer (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) a les finques públiques del Consell de Mallorca (2016-2021). The control of the great capricorn beetle (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) on public farms of the Consell de Mallorca (2016-2021).

Servera-Nicolau, J., Del Valle, L., Vicens, D. i Pons, G.X. El registre estratigràfic del fini-Messinià i del Plioquaternari de la plataforma Pòrtol-Sa Cabaneta (Illes Balears, Mediterrani occidental): evolució geomorfològica, estratigràfica i dades paleontològiques. The late-Messinian and Plioquaternary stratigraphic record of the Pòrtol – Sa Cabaneta platform (Balearic Islands, Western Mediterranean): geomorphological, stratigraphic evolution and paleontological data.

Fraga-Arguimbau, P., Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Carreras-Martí, D., Seoane-Barber, M. i Truyol-Olives, M. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XVIII). Contribució a la flora al·lòctona. Notes and contributions to the flora of Menorca (XVIII). A contribution to the alien flora.

In memoriam Xavier Jansà Clar (1947-2022) per Damià Vicens, Antoni M. Grau i Guillem X. Pons.

In memoriam Juan Antonio Zaragoza Miralles (1953-2022) per Guillem X. Pons i Damià Vicens.

Els articles es poden descarregar gratuïtament.

Recordeu que podeu consultar tots els volumens a la Biblioteca Digital de les Illes Baleares UIB.

Publicat dins de BSHNB 65 Any 2022 | Deixa un comentari