Normes de publicació

Normes de publicació del Bolletí de la Societat d’Història Natural
de les Balears (català, español i English)
.

Català – Español – English

Dades de contacte:

publicacions@shnb.org
C/ Margarida Xirgu, 16 baixos.
07011 Palma de Mallorca. Illes Balears (Spain).

Normes de publicació del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears

El Boll. Soc. Hist. Nat. Balears publica treballs científics originals sobre Història Natural en sentit ampli, posant especial èmfasi en la regió de la Mediterrània occidental.

Es recomana als autors la lectura del darrer número del Bolletí per a una orientació general sobre l’estil i presentació formal. De qualsevol manera, els treballs estaran estructurats en apartats i s’ajustin a les següents normes:

Normes generals

Tot manuscrit es presentarà en forma d’un únic arxiu de text que contindrà, per ordre:

    Pàgina inicial, que inclourà: Títol, Títol abreujat, Autor/s i Adscripció de l’autor/s.

  Pàgina de resums, que: Resum en la llengua de redacció del treball, Resum en català, Resum en anglès. Cada resum anirà acompanyat de les Paraules clau.

  Manuscrit, iniciant-se en una nova pàgina, i que inclourà de forma contínua els següents apartats: Introducció, Material i Mètodes, Resultats, Discussió (que pot anar juntament amb els resultats en un únic apartat), Agraïments, Referències citades.

  Peus de les figures, començant a una nova pàgina i tots seguits. Es redactaran en la llengua usada en el manuscrit i seguidament en anglès.

  Taules, cadascuna precedida del Peu de taula corresponent, incloent una taula per pàgina. Els peus es redactaran en la llengua usada en el manuscrit i seguidament en anglès.

   En cas d’haver-hi apèndixs o material adjunt, anirà al final de l’arxiu i començaran

cadascun a pàgines distintes.

S’inclourà el número de pàgina a tot el manuscrit, al marge superior dret. En cap cas s’inclouran figures a l’arxiu de text. Les figures es presentaran en arxius individuals anomenats com “Fig_1”, “Fig_2”, etc.

Per les taules, figures, dimensions del treball, etc., tingui’s en compte que la caixa del

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears és de 18 x 12,5 cm.

Normes específiques

Cadascun dels manuscrits (i arxius de text adjunts) es presentarà en format digital no protegit, en Microsoft Word [.doc] o qualsevol altre editor de text compatible. També es podrà presentar en format de text enriquit [.rtf].

Els manuscrits i el material adjunt es poden remetre:

  Per correu electrònic, a l’adreça publicacions@shnb.org. Des d’aquesta adreça s’enviarà una confirmació de la recepció del manuscrit.

  Gravat a un CD o DVD i enviat per correu regular a la SHNB: Carrer Margarida Xirgu, 16 baixos. 07011-Palma de Mallorca. Illes Balears. Espanya.

  En paper, enviant-ho a l’adreça postal anterior. Es presentarà, per cada un dels manuscrits, un original i dues còpies, en fulles DIN A4, mecanografiades per una sola cara, a doble espai i amb un màxim de 70 caràcters per línia i 30 línies per pàgina.

La tipografia a utilitzar en el text ha d’esser la següent:

   Interlineat simple, justificat a l’esquerra i amb un marge mínim de 2,5 cm a tots els

costats. Paginació contínua sense cap tipus d’edició.

    Text general: rodones, font Times New Roman, mida de font 10 punts.

   Espècies i gèneres: cursiva.

  Resums i paraules clau: mida de font 9. Les paraules clau en cursiva (espècies i gèneres en rodones).

  Apartats: minúscules (tipus oració) i negretes, mida de font 11 punts, separats una línia del text. Únicament seran, i en aquest ordre: Introducció, Material i Mètodes, Resultats, Discussió (ò Resultats i Discussió), Agraïments, Referències citades i Apèndix.

  Subapartats (reduïts al mínim imprescindible): els primers en minúscules (tipus oració) i negretes, mida de font 10. Els segons en minúscules (tipus oració) i cursiva, mida de font 10. En tots els casos el text començarà a la línia següent al títol del subapartat.

El text pot estar redactat en qualsevol llengua moderna.

  Es recomana la no utilització de termes polítics (vgr. Espanya, Països Catalans), en favor dels geogràfics (vgr. Península Ibèrica, Mediterrània occidental).

Els tàxons o sintàxons han d’anar acompanyats dels autors de la descripció o combinació la primera vegada que es citen al text.

Els llatinismes i anglicismes aniran sempre en cursiva, incloent les abreviatures (p.e. et al., foredune, in situ).

A la pàgina inicial de cada manuscrit, en paràgrafs separats i per aquest ordre, ha de constar:

   Títol (mida de font 14 punts, negreta).

   Títol abreujat, que l’editorial del  Boll. Soc. Hist. Nat. Balears col·locarà a

l’encapçalament de les pàgines del treball (mida de font 10 punts).

  Nom complet de l’autor/s, seguit del primer cognom en MAJÚSCULES (mida de font 12 punts), en l’ordre en que signen el treball. Si l’autor així ho desitja, pot incloure també el segon cognom unint-lo al primer mitjançant un guió. No s’utilitzaran superíndexs.

  Nom complet i adreça postal de cadascun dels autors (mida de font 9 punts), separats per un punt i seguit. S’ha d’indicar quin és l’autor de correspondència, incloent necessàriament una adreça de correu electrònic del mateix.

A la pàgina de resums, i per aquest ordre, el resum en la llengua de treball, en català (si escau) i en anglès (si escau), (mida de font 9 punts, sense posar el títol d’aquests apartats). El/s resum/s en llengua diferent a la del treball contindran el títol del treball en MAJÚSCULES a la primera oració, iniciant-se el resum després d’un punt i seguit. Cap dels resums superarà les 250 paraules. No inclourà punts i apart. S’evitarà utilitzar referències. Els resums han de ser clars, concisos i han d’especificar l’interès del treball per a la comunitat científica, així com les principals conclusions assolides.

  Seguirà a tots els resums un paràgraf iniciat per “Paraules clau:“, seguit de 3 a 9 paraules clau en cursiva, separades per punt i coma (;) i que reflectiran el contingut del treball.

En l’apartat de Material i Mètodes s’inclourà, el software i instruments específics utilitzats: nom/model, marca, ciutat i país.

Nomenclatura i unitats: sempre les del Sistema Internacional (http://www.bipm.org/en/si), i utilitzant les normes per abreviatures i símbols de la IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (http://www.iupac.org).

Referències dins el text: s’ordenaran per ordre cronològic, de la més antiga a la més moderna. Les cites amb un o dos autors (o les de més autors amb el mateix primer autor) que coincideixin en l’any es diferenciaran afegint lletres minúscules a l’any (a, b, c…) sense espai.

Les cites es realitzaran de la forma habitual: “…establerta per Bourrouillh (1973)”; “…segons Colom (l978a)…”; “…són components habituals d’aquesta fauna (Adrover et al.,

1977).”; “S’han proposat nous models d’especiació (Dieckmann i Dobeli, 1999; Gavrilets i

Vose, 2007),…”.

Les referències citades al treball s’inclouran a l’apartat de Referències citades. Comprovi’s que totes les cites que apareixen al text es troben a aquest apartat i a la inversa. Les referències es llistaran alfabèticament per cognom del primer autor. En cas de coincidència s’ordenaran per any (primer el més antic). Tingui’s en compte el punt anterior si segueix la coincidència. El format de les referències al llistat serà segons:

  Articles en revistes: Vericad, M., Stafforini, M. i Torres, N. 2003. Notes florístiques de les Illes Balears (XVII). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 46: 145-151.

    Llibres i altres publicacions no periòdiques: Brown, J.H. i Lomolino, M.V. 1998.

Biogeography. Sinauer Associates, Sunderland. 692 pp.

  Treballs de contribució a jornades o llibres amb editor: Cardona, X., Carreras, D., Fraga, P., Roig-Munar, F.X. i Estaún, I. 2004b. Avaluació de l’estat dels sistemas dunars de Menorca. In: Pons, G.X. (ed.). IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums. Soc. Hist. Nat. Balears. Palma de Mallorca. 307-308.

  Obres completes: Castroviejo, S. (coord.). 1984-2009. Flora Iberica. Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C. Madrid.

  Treballs inèdits o tesis doctorals: Servera, J. 1997. Els sistemes dunars litorals de les Illes Balears. Tesi Doctoral, 2 vols. Universitat de les Illes Balears. Inèdita.

  Referència revista digital: Mayol, J., Oliver, J., Ramos, I., Fortesa, V. i Muntaner, J. (eds.). 2006. CiberEspècies. Bolletí electrònic del Servei de Protecció d’Espècies,

17. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. http://dgcapea.caib.es/index.ca.htm

    Referència web: Google maps. 2009. http://maps.google.es

L’extensió màxima de 1’article serà de 20 pàgines. La Junta de Publicacions se reserva la possibilitat excepcional de publicar articles més extensos.

Les taules aniran precedides del seu peu de pàgina. No s’utilitzaran superíndexs.

Les il·lustracions han d’estar citades al text, han de ser necessàries per la correcta interpretació dels resultats del treball, incloent-ne el mínim possible. No han de ser redundants.

  Al text, les figures (mapes, gràfiques, làmines, fotografies,…) han de numerar-se correlativament mitjançant Fig. 1, Fig. 2,… En cas de figures que incloguin vàries parts, s’anomenaran A, B, C, D,… quedant reflectit què és cadascuna al peu de figura, i essent citades totes les parts al text (Fig. 1A, Fig. 1B,…; ò Fig. 1A,B, Fig. 1B,D; ò Fig. 1A-D,…). Per a les taules (taules, quadres, llistes…), Taula 1, Taula 2,…

  La seva mida ha d’ajustar-se a la caixa del Bolletí (18 x 12,5 cm) o preveure (especialment per als retolats interiors) la possibilitat d’ampliacions o reduccions. La publicació d’il·lustracions de format no ajustable a la caixa del Bolletí anirà a càrrec dels autors, així com les figures en color.

  Les il·lustracions es presentaran preferentment en format digital [.tiff] de resolució 300 ppp, i separades del text general. S’acceptarà format [.jpg] d’alta resolució si la qualitat d’impressió és similar a la anteriorment esmentada.

  En cas de gràfiques o figures creades amb software que no permeti exportació directa a format [.tiff] (p.e. Microsoft Excel), s’enviarà en el format típic de dit software (p.e. format [.xls]), mai incrustada al manuscrit.

       Els peus de figura es presentaran de forma consecutiva i inclosos en l’arxiu de text.

Estaran redactats en la llengua del treball i en anglès (aquest darrer en cursiva).

  En el text general es pot d’indicar la situació en la que, segons els autors, s’hauria d’intercalar cada taula o figura.

Cada treball es remetrà, per al seu arbitratge, a dos especialistes en la matèria corresponent, que assessoraran la Junta de Publicacions. La decisió final de la publicació d’un article és responsabilitat exclusiva de la Junta de Publicacions.

Els treballs es publicaran segons rigorós ordre d’acceptació.

L’autor de correspondència que s’hagi indicat rebrà:

       Per correu electrònic, la confirmació de la recepció del manuscrit per part de

l’editorial del Bolletí.

       Una prova d’impremta per a la correcció d’errates i, després de la publicació de l’article.

Els originals de cada article quedaran en propietat de la Societat d’Història Natural de les Balears.

L’acceptació de les anteriors normes i de les indicacions de la Junta de Publicacions és imprescindible per la publicació en el Boll. Soc. Hist. Nat. Balears.

Normas de publicación del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears

El Boll. Soc. Hist. Nat. Balears publica trabajos científicos originales sobre Historia Natural en sentido amplio, con especial énfasis en la región del Mediterráneo occidental.

Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para una orientación general sobre el estilo y presentación formal. De cualquier forma, los trabajos estarán estructurados en apartados y se ajustarán a les siguientes normas:

Normas generales

Todo manuscrito se presentará en forma de un único archivo de texto que contendrá, por orden:

  Página inicial, que incluirá: Título, Título abreviado, Autor/es y Adscripción del autor/es.

  Página de resúmenes, que incluirá: Resumen en la lengua de redacción del trabajo, Resumen en catalán, Resumen en inglés. Cada resumen irá acompañado de las Palabras clave.

  Manuscrito, iniciándose en una nueva página, y que incluirá de forma continua los siguientes apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión (que puede juntarse con los resultados en un único apartado), Agradecimientos, Referencias citadas.

  Pies de las figures, iniciándose en una nueva página y todos seguidos. Se redactarán en la lengua usada en el manuscrito y seguidamente en inglés.

  Tablas, cada cual precedida del Pie de tabla correspondiente, incluyendo una tabla por página. Los pies se redactarán en la lengua usada en el manuscrito i seguidamente en inglés.

       En caso de incluir apéndices o material adjunto, este irá al final del archivo y cada uno empezará en una página distinta.

Se incluirá el número de página en todo el manuscrito, en el margen superior derecho. En ningún caso se incluirán figuras en el archivo de texto. Las figuras se presentarán en archivos individuales nombrados “Fig_1”, “Fig_2”, etc.

Para las tablas, figuras, dimensiones del trabajo, etc., téngase en cuenta que la caja del

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears es de 18 x 12,5 cm.

Normas específicas

Cada manuscrito (y archivos de texto adjuntos) se presentará en formato digital no protegido, en Microsoft Word [.doc] o cualquier otro editor de texto compatible. También se podrá presentar en formato de texto enriquecido [.rtf].

El manuscrito y material adjunto puede remitirse:

  Por correo electrónico, a la dirección publicacions@shnb.org. Desde esta dirección se enviará una confirmación de la recepción del manuscrito.

  Grabado en un CD o DVD y enviado por correo regular a la SHNB: Calle Margarida Xirgu, 16 bajos. 07011-Palma de Mallorca. Illes Balears. España.

  En papel, enviado a la dirección postal anterior. Se presentará, para cada uno de los manuscritos, un original y dos copias, en hojas DIN A4, mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio y con un máximo de 70 caracteres por línea y 30 líneas por página.

La tipografía utilizada en el texto debe ser la siguiente:

       Interlineado simple, justificado la izquierda y con un margen mínimo de 2,5 cm en todos los lados. Paginación continua sin ningún tipo de edición.

       Texto general: redondas, fuente Times New Roman, tamaño de fuente 10 puntos.

       Especies y géneros: cursiva.

       Resúmenes y palabras clave: tamaño de fuente 9 puntos. Palabras clave en cursiva

(especies y géneros redondas).

  Apartados: minúsculas (tipo oración) y negrita, tamaño de fuente 11 puntos, separados una línea del texto. Únicamente serán, y en este orden: Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión (o Resultados y discusión), Agradecimientos, Referencias citadas y Apéndices.

   Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): los primeros en minúsculas (tipo oración) y negrita, tamaño de fuente 10 puntos. Los segundos en minúsculas (tipo oración) y negrita, tamaño de fuente 10 puntos. En todos los casos el texto empezará en la línea siguiente al título del subapartado.

El texto puede estar redactado en cualquier lengua moderna.

       Se recomienda la no utilización de términos políticos (vgr. España, Cataluña), en favor de los geográficos (vgr. Península Ibérica, Mediterráneo occidental).

Los táxones o sintáxones deben ir acompañados de los autores de la descripción o combinación la primera vez que se citan en el texto.

Los latinismos y anglicismos irán siempre en cursiva, incluyendo abreviaciones (p.e. et al., foredune, in situ).

En la página inicial de cada manuscrito, en parágrafos separados y en este orden, debe constar:

   Título (tamaño de fuente 14 puntos, negrita).

  Título abreviado, que la editorial del Boll. Soc. Hist. Nat. Balears colocará en el encabezado de las páginas del trabajo (tamaño de fuente 10 puntos).

  Nombre completo del autor/es, seguido del primer apellido en MAYÚSCULAS (tamaño de fuente 12 puntos), en el orden en que firmen el trabajo. Si el autor así lo desea, puede incluirse también el segundo apellido uniéndolo al primero mediante un guión. No se utilizarán superíndices.

  Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores (tamaño de fuente 9 puntos), separados por punto y seguido. Debe indicarse un autor de correspondencia, incluyendo necesariamente una dirección de correo electrónico del mismo.

En la página de resúmenes, y por este orden, en resumen en la lengua del trabajo, en catalán (si corresponde) y en inglés (si corresponde), (tamaño de fuente 9 puntos, sin poner el título en estos apartados). El/los resumen/es en lengua diferente a la del trabajo contendrán el título del trabajo en MAYÚSCULAS en la primera oración, iniciándose el resumen después de un punto y seguido. Ninguno de los resúmenes superará las 250 palabras. No incluirá puntos y aparte. Se evitará utilizar referencias. Los resúmenes deben ser claros, concisos y deben especificar el interés del trabajo para la comunidad científica, así como las principales conclusiones obtenidas.

  Seguirá a todos los resúmenes un párrafo iniciado por “Palabras clave:“, seguido de 3 a 9 palabras clave en cursiva, separadas por punto y coma (;) y que reflejarán el contenido del trabajo.

En el apartado de Material y métodos se incluirá, el software e instrumentos específicos utilizados: nombre/modelo, marca, ciudad y país.

Nomenclatura y unidades: siempre las del Sistema Internacional (http://www.bipm.org/en/si), y utilizando las normas para abreviaturas y símbolos de la IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (http://www.iupac.org).

Referencias dentro del texto: se ordenarán por orden cronológico, de la más antigua a la más moderna. Las citas con uno o dos autores (o las de más autores con el mismo primer autor) que coincidan en el año se diferenciarán añadiendo letras minúsculas al año (a, b, c…) sin espacio.

Las citas se realizarán de la forma habitual: “…establecida por Bourrouillh (l973)”; “…según Colom (l978a)…”; “…son componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., l977).”; “Se han propuesto nuevos modelos de especiación (Dieckmann y Dobeli, 1999; Gavrilets y Vose, 2007),…”.

Las referencias citadas en el trabajo se incluirán en el apartado de Referencias citadas. Compruébese que todas las citas que aparecen en el texto aparecen en este apartado y viceversa. Las referencias se listarán de forma alfabética según apellido del primer autor. En caso de coincidencia se ordenarán por año (primero el más antiguo). Téngase en cuenta el punto anterior si persiste la coincidencia. El formato de las referencias en el listado será según:

  Artículos en revistas: Vericad, M., Stafforini, M. y Torres, N. 2003. Notes florístiques de les Illes Balears (XVII). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 46: 145-151.

   Libros y otras publicaciones no periódicas: Brown, J.H. y Lomolino, M.V. 1998.

Biogeography. Sinauer Associates, Sunderland. 692 pp.

  Contribuciones a jornadas o libros con editor: Cardona, X., Carreras, D., Fraga, P., Roig-Munar, F.X. y Estaún, I. 2004b. Avaluació de l’estat dels sistemas dunars de Menorca. In: Pons, G.X. (ed.). IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums. Soc. Hist. Nat. Balears. Palma de Mallorca. 307-308.

  Obras completas: Castroviejo, S. (coord.). 1984-2009. Flora Iberica. Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C. Madrid.

  Trabajos inéditos o tesis doctorales: Servera, J. 1997. Els sistemes dunars litorals de les Illes Balears. Tesi Doctoral, 2 vols. Universitat de les Illes Balears. Inédito.

    Referencia revista digital: Mayol, J., Oliver, J., Ramos, I., Fortesa, V. y Muntaner,

J. (eds.). 2006. CiberEspècies. Bolletí electrònic del Servei de Protecció d’Espècies, 17. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. http://dgcapea.caib.es/index.ca.htm

    Referencia web: Google maps. 2009. http://maps.google.es

La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publicaciones se reserva la posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos.

Las tablas irán precedidas de su pié de página. No se utilizarán superíndices.

Las figuras deben estar citadas en el texto y deben ser necesarias para la correcta interpretación de los resultados del trabajo, incluyendo el mínimo posible. No deben ser redundantes.

  En el texto, las figuras (mapas, gráficos, láminas, fotografías,…) deben numerarse correlativamente como Fig. 1, Fig. 2,… En el caso de figures que incluyan varias partes, se indicarán como A, B, C, D,… quedando indicado que es cada cual en el pie de figura, y estando citadas todas las partes en el texto (Fig. 1A, Fig. 1B,…; o Fig. 1A,B, Fig. 1B,D; o Fig. 1A-D,…). Para las tablas (tablas, cuadros, listas…), Tabla 1, Tabla 2,…

  Sus dimensiones deben ajustarse a la caja del Bolletí (18 x 12,5 cm) o prever (especialmente para las incluidas en el texto) la posibilidad de ampliaciones y

reducciones. La publicación de figuras de formato no ajustable a la caja del Bolletí

irá a cargo de los autores, así como las figuras o tablas en color.

  Las figuras se presentarán preferentemente en formato digital [.tiff] de resolución 300 ppp, y separadas del texto general. Se aceptará formato [.jpg] de alta resolución si la calidad de impresión es similar a la anteriormente indicada.

  En el caso de gráficos o figures creadas con software que no permita exportación directa a formato [.tiff] (p.e. Microsoft Excel), se enviarán en el formato típico de dicho software (p.e. formato [.xls]), nunca incrustadas en el manuscrito.

  Los pies de figura se presentarán de forma consecutiva y incluidos en el archivo de texto. Estarán redactados en la lengua del trabajo y en inglés (este último en cursiva).

  En el texto general se puede indicar la situación en la que, según los autores, debería intercalarse cada tabla o figura.

Cada trabajo será remitido, para su revisión, a dos especialistas en la materia correspondiente, que asesorarán a la Junta de Publicaciones. La decisión final de la publicación de un artículo es responsabilidad exclusiva de la Junta de Publicaciones.

Los trabajos se publicarán según riguroso orden de aceptación. El autor de correspondencia indicado recibirá:

       Por correo electrónico, la confirmación de la recepción del manuscrito por parte de

la editorial del Bolletí.

       Una prueba de imprenta para la corrección de erratas y, después de la publicación del artículo.

Los originales de cada artículo quedarán en propiedad de la Societat d’Història Natural de les Balears.

La aceptación de las anteriores normas y de las indicaciones de la Junta de Publicaciones es imprescindible para la publicación en el Boll. Soc. Hist. Nat. Balears.

Author guidelines for the Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears

Statement of scope

The Boll. Soc. Hist. Nat. Balears publishes original works on natural history in a broad sense, with special emphasis on the Western Mediterranean region.

Authors are recommended to check on the last issue of the Bolletí for style and formal presentation. In any case, it is advisable to break down manuscripts into sections following the instructions below:

Main guidelines

Each manuscript (MS) will be submitted as a single text file containing, in this order:

    First page, including: Title, Running title, Author/s and Author’s adscription.

  Abstracts page: Abstract in the MS language, Abstract in Catalan, Abstract in English. Each abstract will be followed by Keywords.

  MS text, starting in a new page, and including in a continuous fashion: Introduction, Materials and methods, Results, Discussion (which can be combined in a single “Results and discussion” section), Acknowledgements, Reference list.

  Figure legends, in a new page each. They should be written in the MS language followed by its English translation when needed.

  Tables, each one in a single page, followed by its legend, written in the MS language and followed by its English translation when needed.

  If appendices or attached material should to be included, it will appear at the end of the MS, starting each section in a new page.

Page numbers should be included in top right margin for the entire MS. Figures should not be included in the MS file and should be submitted as separate files named as “Fig_1”, “Fig_2”, etc., following the order discussed in the text.

For tables, figures, MS dimensions, etc., notice that the dimensions of the Boll. Soc.

Hist. Nat. Balears box are 18 x 12,5 cm.

Specific guidelines

Each of the works (MS and attached text files) should be submitted in non-protected digital format, in Microsoft Word [.doc] or any other compatible text editor. Rich text format [.rtf] is also accepted.

MS and attached files should be sent:

  By e-mail, to the address publicacions@shnb.org. Corresponding author will receive confirmation of the submission from this address.

  In a CD o DVD, sent by regular mail to the SHNB: Carrer Margarida Xirgu, 16 baixos. E-07011. Palma de Mallorca. Illes Balears. Spain.

  In paper format, sent to the mail address above. Authors must include the original MS and two copies on DIN A4 sheets, typed on one side, double spaced, and with a maximum of 70 characters per line and 30 lines per page.

Typesetting for the text will be the following:

       Single-spaced, left justified margin in all the MS, leaving 2,5 cm margin on all sides. Continuous pagination without any edition is required.

       General text: roman standard type, font Times New Roman, size 10.

       Species and genera: italics.

   Abstracts and keywords: size font 9. Keywords in italics (then species and genera in roman standard type).

  Headings: small case (sentence-style) and bold, size font 11. Text starts two lines below the heading. Included headings and order must always be: Introduction, Material & methods, Results, Discussion (or Results and discussion), Acknowledgements, Reference list, and Appendix.

  Subheadings (as few as possible): first ones in small case (sentence-style) and bold, size font 10. Second ones in small case (sentence-style) and italics, size font 10. In all cases, text starts in the line below the subheading.

Text can be written in any modern language.

       Geographical     terms    (e.g.    Iberian    Peninsula,     Western    Mediterranean)     are encouraged in preference to political ones such as Spain.

Taxa and sintaxa must be followed by their correspondent authors the first time they appear in the text.

Latin terms, or terms in a language other than the used in the MS, will always be in italics, including abbreviations (i.e. et al., foredune, in situ).

In the first page of each MS, in separate paragraphs and in the following order, authors must include:

    Title (sentence-style, centered, size font 14, bold).

  Running title, that the Boll. Soc. Hist. Nat. Balears editorial will place in the top of the pages (size font 10).

  Full spelled name(s) of author(s), followed by the surname in CASE (size font 12), in the desired authorship order. If desired, second surnames can be included if added to the first one with a hyphen. No superscript will be used.

  Complete name and postal address of all authors (size font 9), separated by a full end. Corresponding author must be indicated, always including the corresponding e-mail address for contact.

In the abstracts page, and in the following order: abstract in the MS writing letter, abstract in Catalan (if needed) and abstract in English (if needed) (size font 9, without including “Abstract” heading). Abstracts in language different than the MS writing one will include, as the first sentence and in CASE, the title of the MS. Abstract will start after full stop. Any abstract will exceed 250 words. It must be written in a single paragraph. References must be avoided. Abstracts must be clear, concise, and inform about the interest of the presented work for the scientific community, as well as main conclusions obtained.

  All abstracts will be followed by a paragraph starting with “Keywords:“, and 3 to 9 keywords in italics, separated by semicolon (;) and reflecting the contents of the work.

Material and methods section will include name/model, brand, city and country of all used software and specific instruments.

Nomenclature and units: always following the International System (http://www.bipm.org/en/si), and using rules, abbreviations and symbols of the IUPAC- IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature (http://www.iupac.org).

References into the text: in chronological order, from oldest to newest. Citations with one or two authors (or more authors but with the same first author) coinciding in the publication year, will be distinguished adding small case letters (a, b, c,…) without blank.

Citations in the text will follow: “…stablished by Rodríguez-Perea (l990)”; “…following Margalef (l978a)…”; “…are common components of this fauna (Adrover et al., l977).”; “New models of speciation have been postulated (Dieckmann and Dobeli, 1999; Gavrilets and Vose, 2007),…”.

References cited in the text will be included in the Reference list section. Make sure that all citations in the text appear in the Reference list and inversely. References will be in alphabetic order with respect to first author’s surname. In case of references of the same

author(s), they will be ordered by publication year (older ones first). Keep in mind the point above if coincidence still persists. Reference format in the listing must follow:

  Original papers: Vericad, M., Stafforini, M. and Torres, N. 2003. Notes florístiques de les Illes Balears (XVII). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 46: 145-151.

   Books and non-periodical publications: Brown, J.H. and Lomolino, M.V. 1998.

Biogeography. Sinauer Associates, Sunderland. 692 pp.

   Meeting contributions or books with editor: Cardona, X., Carreras, D., Fraga, P., Roig-Munar, F.X. and Estaún, I. 2004b. Avaluació de l’estat dels sistemas dunars de Menorca. In: Pons, G.X. (ed.). IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums. Soc. Hist. Nat. Balears. Palma de Mallorca. 307-308.

  Complete works: Castroviejo, S. (coord.). 1984-2009. Flora Iberica. Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C. Madrid.

  Unpublished works or PhD thesis: Servera, J. 1997. Els sistemes dunars litorals de les Illes Balears. Tesi Doctoral, 2 vols. Universitat de les Illes Balears. Unpublished.

  Digital journals and publications: Mayol, J., Oliver, J., Ramos, I., Fortesa, V. and Muntaner, J. (eds.). 2006. CiberEspècies. Bolletí electrònic del Servei de Protecció d’Espècies, 17. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. http://dgcapea.caib.es/index.ca.htm

    Web references: Google maps. 2009. http://maps.google.es

The maximum length of the MS will be 20 pages, although the Editorial Committee can decide to publish eventually longer works.

Each table will be followed by the corresponding footnote. No superscript will be used.

Figures must be cited in the text, must be needed to correctly interpret the results, and must be as few as possible. No repeated data should be presented in tables and figures.

  In the text, figures (maps, plots, laminas, photographs,…) must be correlatively numbered following: Fig. 1, Fig. 2,… In case of including several parts, include A, B, C, D,… with explicit explanation for each one in the footnote or legend. They all must be cited in the text (Fig. 1A, Fig. 1B,…; ò Fig. 1A,B, Fig. 1B,D; ò Fig. 1A- D,…). For tables (tables, boxes, lists…), Table 1, Table 2,…

  Figure dimensions must fit the Bolletí (18 x 12,5 cm) or anticipate (specially for figures to be included in the text) the possibility for extension or reduction. Publication of figures not fitting the Bolletí dimensions will be paid by the authors, as well as colour printings

  Figures will be submitted in digital format, with [.tiff] format preferred and 300 dpi, and always separated from the text file. High resolution [.jpg] will be accepted if printing quality is similar to the former one.

  In case of figures created in a software not allowing direct export to [.tiff] format (e.g. Microsoft Excel), original software format file including the figure will be sent (e.g., the [.xls] file). It will never be embedded in the MS text file.

       Figure legends will be presented consecutively, and included in the text file. They will be written in the MS language and in English (in italics), if needed.

       In the text, authors can indicate the desired position for each of the tables and figures.

For a review, each work will be sent to two specialists that will assess the Editorial Committee. Final decision for a work publication is always responsibility of the Editorial Committee.

Works will be published in strict acceptance order. Correspondence author will receive:

       By e-mail, la confirmation of the work reception by the Editorial Committee of the

Bolletí.

       A printproof copy for erratum correction and, after publication of the paper.

Original documents will remain as property of the Societat d’Història Natural de les Balears.

Acceptation of all the guidelines above and the indications of the Editorial Committee is essential for publishing in the Boll. Soc. Hist. Nat. Balears.