Aproximació a la flora vascular del Colomer de Formentor (Mallorca, Illes Balears)

Alomar, G. 2020. Aproximació a la flora vascular del Colomer de Formentor (Mallorca, Illes Balears).

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 63: 35-51. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

S’han catalogat 139 tàxons al Colomer de Formentor. A partir de les dades observades s’ha determinat l’índex de riquesa florística. L’anàlisi de l’espectre biològic mostra que un 58 % dels tàxons són teròfits. L’espectre corològic mostra un domini dels tàxons que tenen un origen mediterrani amb un 66,9 %. L’endemicitat mostra un alt nombre de tàxons (16), mentre que els elements tirrènics són més baixos (6).


Paraules clau: flora, corologia, biogeografia, illot del Colomer, Pollença, Mallorca.


APPROACH TO THE VASCULAR FLORA OF THE COLOMER DE FORMENTOR (MALLORCA, BALEARIC ISLANDS). 139 taxa have been cataloged in the Colomer de Formentor. Based on the observed data, the floristic richness index has been determined. Biological spectrum analysis shows that 58% of taxa are therophytes. The chorological spectrum shows a dominance of taxa that have a Mediterranean origin with 66.9%. Endemicity shows a high number of taxa (16), while Tyrrhenian elements are lower (6).

Keywords: flora, chorology, biogeography, Colomer islet, Pollença, Mallorca.

Guillem ALOMAR i CANYELLES. E Mail: guillemalomar56@gmail.com

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Schizasteridae (Echinoidea, Spatangoida) del Mioceno superior de Menorca (Illes Balears, Mediterráneo occidental)

Quintana Cardona, J. 2020. Schizasteridae (Echinoidea, Spatangoida) del Mioceno superior de Menorca (Illes Balears, Mediterráneo occidental).

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 63: 53 67. 1110ISSN 0212 260X. e ISSN 2444 8192. Palma (Illes Balears).

El estudio de los Schizasteridae del Mioceno superior de Menorca ha revelado la existencia de seis especies del género Schizaster L. Agassiz, 1836 (S. desori Wright, 1855, S. dilatatus Pomel, 1887, S. eurynotus Sismonda, 1841, S. ilottoi Lambert, 1909, Schizaster sp. y S. trigonalis Mazzetti, 1885) y dos del género Ova Gray, 1825 (O. sahaliensis [Pomel, 1887] y O. karreri [Laube, 1869]), procedentes de las diferentes facies calcareníticas del Tortoniense del sur de la isla. Cuatro de estas especies (S. dilatatus, S. ilottoi, S. eurynotus y S. trigonalis) pueden considerarse nuevas citas en el ámbito de Menorca. En relación a las citas históricas, no ha sido posible confirmar la presencia de Schizaster cf. parkinsoni Defrance, 1827, Schizaster scilae (Desmoulins, 1837) y Ova peroni Cotteau, 1877. Por otra parte, Schizaster gymnesiae, descrito originalmente por Lambert (1906) a partir de un ejemplar procedente de Ciutadella de Menorca, es considerado sinónimo de O. karreri. En contra de la opinión de algunos autores, y dadas las marcadas diferencias morfológicas, S. ilottoi es tratado como una especie válida, fácilmente diferenciable de O. karreri, de la que en ocasiones se ha estimado sinónima.
Palabras clave: Facies calcareníticas, Tortoniense, revisión de las citas históricas, biodiversidad del Mioceno marino, fauna equinológica.

Palabras clave: Facies calcareníticas, Tortoniense, revisión de las citas históricas, biodiversidad del Mioceno marino, fauna equinológica.

L’estudi dels Schizasteridae de l’Miocè superior de Menorca ha revelat l’existència de sis espècies del gènere Schizaster L. Agassiz, 1836 (S. desori Wright, 1855, S. dilatatus Pomel, 1887, S. eurynotus Sismonda, 1841, S. ilottoi Lambert, 1909, Schizaster sp. i S. trigonalis Mazzetti, 1885) i dues del gènere Ova Gray, 1825 (O. sahaliensis [Pomel, 1887] i O. karreri [Laube, 1869]), procedents de les diferents fàcies calcarenítiques de l’ tortonià de sud de Menorca. Quatre d’aquestes espècies (S. dilatatus, S. ilottoi, S. eurynotus i S. trigonalis) poden considerar se noves cites en l’àmbit de Menorca. En relació a les cites històriques, no ha estat possible confirmar la presència de Schizaster cf. parkinsoni Defrance, 1827, Schizaster scilae (Desmoulins, 1837) i Ova peroni Cotteau, 1877. D’altra banda, Schizaster gymnesiae, descrit originalment per Lambert (1906) a partir d’un exemplar procedent de Ciutadella de Menorca, és considerat sinònim d’O karreri. En contra de l’opinió d’alguns autors, i donades les marcades diferències morfològiques, S. ilottoi és tractat com una espècie vàlida, fàcilment diferenciable d’O karreri, de la qual en ocasions s’ha estimat sinònima.


Paraules clau: Facies calcarenítiques, Tortonià, revisió de les cites històriques, biodiversitat de l’Miocè marí, fauna equinológica.

The study of the Schizasteridae of the upper Miocene of Menorca has revealed the existence of six species of the genus Schizaster L. Agassiz, 1836 (S. desori Wright, 1855, S. dilatatus Pomel, 1887, S. eurynotus Sismonda, 1841, S. ilottoi Lambert, 1909, Schizaster sp. and S. trigonalis Mazzetti, 1885) and two of the genus Ova Gray, 1825 (O. sahaliensis [Pomel, 1887] and O. karreri [Laube, 1869]), coming from the different calcarenitic facies of the Tortonian of the south of the Menorca. Four of these species (S. dilatatus, S. ilottoi, S. eurynotus and S. trigonalis) can be considered new records in Menorca. In relation to historical dates, it has not been possible to confirm the presence of Schizaster cf. parkinsoni Defrance, 1827, Schizaster scilae (Desmoulins, 1837) and Ova peroni Cotteau, 1877. On the other hand, Schizaster gymnesica, originally described by Lambert (1906) from a specimen from Ciutadella de Menorca, is considered synonymous with O. karreri. Against the opinion of some authors, and given the marked morphological differences, S. ilottoi is treated as a valid species, easily distinguishable from O. karreri, wich was sometimes been considered synonymous.

Keywords: Calcarenitic facies, Tortonian, review of historical dates, biodiversity of the marine Miocene, echinological fauna.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Estat de les poblacions de Patella rustica (Linnaeus, 1758) i Phorcus turbinatus (Born, 1778) a l’illa de Cabrera com a possible indicador de canvis en l’estrat mediolitoral.

Vicens, M.À. 2020. Estat de les poblacions de Patella rustica (Linnaeus, 1758) i
Phorcus turbinatus (Born, 1778) a l’illa de Cabrera com a possible indicador de
canvis en l’estrat mediolitoral.

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 63: 23-34. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

Es mostra el treball realitzat sobre l’estat general de la conquilla, així com de la seva
biometria, de dues espècies de gasteròpodes marins: Patella rustica (Linnaeus, 1758)
i Phorcus turbinatus (Born, 1778), a l’illa de Cabrera i es comparen en una sèrie
d’espais a Mallorca. El resultats de la comparació entre les localitzats d’ambdues
espècies presenta alguns punts comuns, però la majoria divergents. En aquest sentit,
més que treure conclusions clares, s’han plantejat noves qüestions possiblement
relacionades amb l’escalfament de les aigües marines a causa del canvi climàtic, com
per exemple l’aparent absència o poca presència d’exemplars de P. rustica a Cabrera.
Paraules clau: malacologia; biometria; Cabrera; Mallorca, canvi climàtic.
STATUS OF THE POPULATIONS OF PATELLA RUSTICA (LINNAEUS, 1758)
AND PHORCUS TURBINATUS (BORN, 1778) ON THE ISLAND OF CABRERA
AS A POSSIBLE INDICATOR OF CHANGES IN THE MEDIOLITORAL
STRATUM. The work on the general state and biometrics of two species of marine
gastropods is shown: Patella rustica (Linnaeus, 1758) and Phorcus turbinatus (Born,
1778), on the island of Cabrera and comparing in a series of spaces in Mallorca. The
results of the comparison between the localized species of both species have some
common points, but most are divergent. In this sense, rather than making clear
conclusions, new questions have been posed possibly related to the warming of
seawater due to climate change, such as the apparent absence or low presence of P.
rustica specimens in Cabrera.
Keywords: malacology, biometri, Cabrera, Mallorca, climate change.

Miquel Àngel VICENS, Eco consulta. Consultora ambiental. Carrer de la Sínia, 15.
Felanitx (Mallorca) 07200.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

The aquatic beetles (Coleoptera) of the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, Balearic Islands.

Riddiford, N. J. and Foster, G. N. 2020. The aquatic beetles (Coleoptera) of the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, Balearic Islands.

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 63: 9-22. ISSN 0212-260X. e-ISSN 2444-8192. Palma (Illes Balears).

An investigation into the aquatic coleopteran fauna of the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca in 2011-15 was compared with hist25al records prior to the 21st Century. Forty-nine taxa were encountered, 19 of them not previously recorded. They included several of a species cited only once before in Europe; a further 4 were confirmed or new species for the Balearic Islands. Locations were sampled in all parts of the Parc including sites for which historical data were available. The two sets of data revealed changes in species composition and abundance with losses post 20th C coinciding with deteriorated water quality. Socio-economic developments including intensive farming at the periphery, water treatment plants not keeping pace with a burgeoning human population and overabstraction of ground water during prolonged periods of drought were identified as contributing factors to increased eutrophication, salinisation and point source pollution. Radical catchment-wide measures are required to return the Albufera waters to favourable ecological condition. The study sets a repeatable baseline for monitoring ecosystem recovery.
Key words: the Albufera de Mallorca, aquatic Coleoptera, monitoring, changes, water quality.


ELS ESCARABATS AQUÀTICS (COLEOPTERA) DEL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DE MALLORCA, ILLES BALEARS. Una investigació sobre la fauna de coleòpters aquàtics de Parc Natural de s’Albufera de Mallorca en 2011-15 va ser comparada amb els registres històrics anteriors al segle XXI. Van ser registrats quaranta-nou tàxons, 19 d’ells no citats anteriorment. Aquests incloïen diverses espècies només citades anteriorment només una vegada a Europa; altres 4 van ser confirmades o noves per a les Illes Balears. Van ser mostrejades localitzacions de totes les parts de Parc, inclosos punts per als quals es disposava de dades històriques. Els dos conjunts de dades van revelar canvis en la composició i abundància d’espècies amb pèrdues posteriors a el segle XX, coincidint amb el deteriorament de la qualitat de l’aigua. El desenvolupament socioeconòmic basat en l’agricultura intensiva a la perifèria, les plantes de tractament d’aigua que no mantenen el ritme d’una població humana creixent i la sobre-extracció d’aigua subterrània durant períodes perllongats de sequera es van identificar com a factors contribuents a l’augment de l’eutrofització, la salinització i la contaminació de fonts puntuals. Es requereixen mesures radicals en tota la conca per tornar les aigües de l’Albufera a condicions ecològiques favorables. L’estudi estableix una línia de base repetible per monitoritzar la recuperació de l’ecosistema.
Paraules clau: s’Albufera de Mallorca, coleòpters aquàtics, seguiment, canvis, qualitat de l’aigua.


Nick J. RIDDIFORD (corresponding author), TAIB, Schoolton, Fair Isle, Shetland ZE2 9JU, Scotland, UK, e mail taibnick@gmail.com; Garth N. FOSTER, Aquatic Coleoptera Conservation Trust, 3 Eglinton

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Ja tenim un nou volum del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears!

Volem donar les gràcies als autors i autores dels articles per l’esforç realitzat; gràcies també al Conselle Assessor per la seva feina i paciència.

BSHNB Volum 62 2019

Articles


Riera, F., Garcia, L. y Oliver, J. Primera cita del camarón de agua dulce Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) (Crustacea: Decapoda: Atyidae) en las islas Baleares (Mediterráneo occidental).
First record of the fresh water shrimp Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) (Crustacea: Decapoda: Atyidae) in the Balearic Islands.

Quintana Cardona, J. Los moluscos del nivel B de la Cova Murada (Barranc d’Algendar, Ciutadella de Menorca, Illes Balears). Implicaciones tafonómicas.
The Mollusca of the level B of Cova Murada (Barranc d’Algendar, Ciutadella de Menorca, Balearic Islands). Taphonomic Implications.

Fiol, L.A., Fornós, J.J. i Guijarro, J.A. Esquàmules de coure i esfèrules daurades: uns components aliens a la pols d’origen africà.
Copper flakes and golden spherules: a non-habitual component of dust from african origin.

Puigserver, M., Monerris, N. i Moyà, G. Estudi de les comunitats fitoplanctòniques estivals a quatre platges del municipi de Santa Eulària del Riu (Eivissa).
Summer phytoplankton communities in four beaches of Santa Eulària del Riu (Eivissa).

Llop Sureda, J. Consideraciones respecto a la adscripción de matorrales baleares endémicos de tipo frigánico, a los hábitats de interés comunitario (HIC) 4090, 5320 y 5430.
Considerations regarding the ascription of endemic balearic scrubs of the friganic type, to the Habitats of Community Interest (HIC) 4090, 5320 and 5430.

Del Valle, L. i Pons, G.X. Compilació cartogràfica dels hàbitats marins de Mallorca.
Cartographic compilation of the marine habitats of Mallorca.

Vicens, D. i Pons, G.X. Primer registre de Xerocrassa newka (Mollusca, Gastropoda, Geomitridae) per al Pleistocè superior de les Illes Balears.
First record of Xerocrassa newka (Mollusca, Gastropoda, Geomitridae) for the Upper Pleistocene of the Balearic Islands.

Cantallops, M. La Reserva Natural Especial de S’Albufereta (Mallorca): evolució des de la seva declaració (2001-2018).
The s’Albufereta special nature reserve (Mallorca): evolution since its declaration (2001-2018).

Pons, G.X. i Cardona, E. Sobre la presència d’espècies invertebrades al·lòctones a les Illes Balears: primera cita de Buthus occitanus (Amoreux, 1789) (Scorpiones, Buthidae) a Eivissa
On the presence of allochthonous invertebrate species in the Balearicislands: first record of Buthus occitanus (Amoreux, 1789) (Scorpiones, Buthidae) in Ibiza.

Febrer-Serra, M., Lassnig, N., Colomar, V., Sureda, A. and Pinya, S. Population traits of the invasive Trachemys scripta elegans (Reptilia: Testudines: Emydidae) (Wied-Neuwied 1838) at Mallorca (Balearic Islands, Spain)
Característiques poblacionals de la invasora Trachemys scripta elegans (Reptilia: Testudines: Emydidae) (Wied-Neuwied 1838) a Mallorca (Illes Balears, Espanya)

Quintana Cardona, J. Fauna equinológica del Mioceno superior de Ses Fonts Redones de Baix (Es Migjorn Gran, Menorca).
Equinoid fauna of the upper Miocene from Ses Fonts Redones de Baix (Es Migjorn Gran, Menorca).

Fraga-Arguimbau, P., Mascaró-Sintes, C., Pallicer-Allès, X., Carreras-Martí, D. i Seoane-Barber, M. Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (XIV). Notes florístiques.
Notes and contributions to the flora of Menorca (XIV). Floristic records

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari